Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів (27.04.2016)

Шановні акціонери!

Правління Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 22800936, місцезнаходження: 18016, м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, 22-А повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства,  які відбудуться 27.04.2016 р. об 11 годині 00 хв. за адресою: 18001, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Дашковича, 20, офіс 226.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 27.04.2016 р. з 10 години 00 хв. до 10 години 45 хв. за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 21.04.2016 р.

Інформація про проведення загальних зборів акціонерів Товариства з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства – www.uaic.com.ua

Проект порядку денного:

  1. Прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії, обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Лічильної комісії у складі 2 осіб:

1) Головний бухгалтер Хомченко Ірина Петрівна;

2) Старший бухгалтер Данник Ольга Василівна.

Обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб:

1) Старший бухгалтер Данник Ольга Василівна

2) Старший фахівець відділу супроводження страхування Федоренко Богдана Ігорівна.

Постановити, що обраний склад лічильної комісії Товариства здійснює свої повноваження до прийняття загальними зборами рішення про обрання нового складу лічильної комісії Товариства.

Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення:

Обрати голову загальних зборів та секретаря загальних зборів.

Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;

– обговорення питань – до 30 хвилин;

  1.  Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження звіту Наглядової ради

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік прийняти до відома та затвердити.

  1. Розгляд звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження звіту Правління.

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік про роботу Товариства у звітному періоді прийняти до відома та затвердити.

  1. Затвердження річного звіту товариства за 2015 р.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік – затвердити.

  1. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2015 р.

Проект рішення:

Затвердити фінансовий результат за 2015 рік та не здійснювати розподіл прибутку і збитку за 2015 рік.

  1. Внесення змін до статуту та затвердження статуту Товариства в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання від імені акціонерів статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту Товариства. Затвердити зміни до статуту Товариства, оформлені шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів – за адресою: 18001, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Дашковича, 20, офіс 226, у робочі дні у робочі години;  у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – В.о.Голови Правління  Іщук О.П.

Довідки за телефоном (0472) 56-65-25.

В.о. Голови Правління                                                                              О.П. Іщук