Публічна інформація

Згідно ст. 121 Закону України  «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг щодо розкриття інформації»

Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія»

Індивідуальний податковий номер: 228009323011

Код ЄДРПОУ: 22800936

Юридична адреса: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 58

Фактична адреса: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 58

код за КОАТУУ 8038500000

Тел.:  +380472566525, +380445859402, E-mail: uaic@uaic.com.ua

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою: Послуги у сфері страхування, страхові послуги.

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

1. ТОВ Агрофірма «Добробут» – 84,75%

2. ТОВ «ІПК «Полтавазернопродукт» – 9,75%

3. ТОВ фірма «Астарта-Київ» – 5,50%

Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) Товариства:

  1. ТОВ Агрофірма «Добробут» контролюється ТОВ ФІРМА «АСТАРТА-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 19371986) – 100%.
  2. Фізична особа – контролер – засновник юридичної особи ТОВ ФІРМА «АСТАРТА-КИЇВ» Іванчик Віктор Петрович.

Схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанія»:

Склад Наглядової Ради ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанія»: 

  • Лиманська Лілія – Голова Наглядової ради
  • Чмелюк Василь – член Наглядової ради
  • Камашев Євген- член Наглядової ради

Склад Правління ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанія»:

  • Іщук Олеся – Голова Правління
  • Запара Андрій – член Правління
  • Підлубний Олексій – член Правління

Організаційна структура ПрАТ “Українська аграрно-страхова компанія” (затверджено протоколом Наглядової ради №32 від 29 грудня 2023 року).

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: Товариство не має відокремлених підрозділів.

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:

Товариство має Кодекс корпоративного управління

Інформація про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації Товариства:

Провадження у справі про банкрутство ПРАТ «УАСК» не порушувалось, процедура санації не застосовувалась.

Інформація про ліквідацію Товариства:

Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалося.

Інформація для клієнтів відповідно до статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Відповідно до статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанія» повідомляє про наступне:

1) фінансова послуга, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанія» надає послуги у сфері страхування.
Вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в договорі, укладеному зі страхувальником, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість.
ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанія» не надає додаткові фінансові послуги.

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги.
Операції, пов’язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм Податкового Кодексу України.

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги.

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

5) інформація про механізм захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуг викладено в Положенні взаємодії зі споживачами страхових послуг.

Під час надання послуг зі страхування ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанія» дотримується, зокрема, нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг.

Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги, що розміщена у місцях надання послуг. Можливий особистий прийом споживачів керівництвом компанії. Усі спори, що виникають із договору страхування між страхувальником та страховиком, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у порядку, встановленому чинним законодавством України. За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня у передбаченому договором страхування розмірі.

Клієнт має право на врегулювання свого спору шляхом звернення до Національного банку України перейшовши за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection або на захист свого порушеного права в судовому порядку.

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг та захист прав споживачів фінансових послуг:

Національний банк України 

Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.
Офіційний веб-сайт: https://bank.gov.ua/
Телефон довідкової телефонної служби: 0 800 505 240
E-mail: nbu@bank.gov.ua