Повідомлення

На виконання ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» повідомляє інформацію про  загальну кількість акцій та голосуючих акцій на позачергових  загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 21 квітня 2020 року об 11:00 год., станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14 квітня 2020 року.

Загальна кількість акцій – 70 000 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій –  70 000 шт.

Повідомлення

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія»

Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2020 року. 

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» (скорочене найменування – ПрАТ «УАСК»), ідентифікаційний код 22800936,  місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58.

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 21 квітня 2020 р. об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, поверх 1, офіс 105.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проводитись 21 квітня 2020 р. з 10.30 до 11.00 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів (04070, Україна, м. Київ, вул. Ярославська, 58, поверх 1, офіс 105). Учасникам загальних зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу – паспорт. Представники акціонерів повинні мати належним чином оформлену довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Перелік акціонерів ПрАТ «УАСК», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, призначених на 21 квітня 2020 року, складається станом на 24 годину 14 квітня 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.

2. Обрання голови та секретаря зборів загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за підсумками роботи за 2019 рік.

7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2019 рік.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «УАСК» значних правочинів, які можуть вчинятися у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

9. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства та затвердження умов договорів, що укладатиметься із членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проекти рішень:

По питанню №1:

 1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Ткаченко Тетяна Миколаївна, член лічильної комісії – Макаревич Ліна Василівна.

По питанню №2:

 1. Обрати Головою зборів  – Дехтярь Світлану Володимирівну, секретарем зборів – Родцевич Наталію Миколаївну.

По питанню №3:

1. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства 21 квітня 2020 року:

1) Початок загальних зборів – об 11:00 годині.

2) Доповідь Голови зборів щодо питань порядку денного – до 10 хвилин.

3) Виступи учасників загальних зборів з питань порядку денного – до 10 хвилин.

4) Виступи по обговоренню питань порядку денного – до 5 хвилин.

5) Відповіді на запитання учасників загальних зборів – до 5 хвилин.

6) Заключне слово Голови зборів –  до 5 хвилин.

7) Роботу загальних зборів закінчити до 14.00 години.

2. Порядок прийняття рішень загальними зборами здійснюється шляхом голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства.

5. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія.

6. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії.

По питанню №4:

 1. Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2019 рік.

По питанню №5:

 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

По питанню №6:

 1. Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства із висновком зовнішнього аудиту за підсумками роботи за 2019 рік з валютою балансу 51 156 тис. грн. та збитком 627,00 тис. грн.   
 2. За результатами розгляду висновку річного звіту Товариства за 2019 рік та висновку зовнішнього аудиту, прийняти їх до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2020 році.

По питанню №7:

 1. Збитки Товариства, отримані за результатами діяльності за 2019 рік у розмірі  627,00 тис. грн. покрити за рахунок прибутків наступних років.
 2. Дивіденди за результатами діяльності за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №8:

 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «УАСК» протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, тобто у період з 21.04.2020 року по 21.04.2021 року включно, зокрема, але не виключно, наступного характеру: страхування, перестрахування, фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів (договорів):
  – перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
  – перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
  – буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства  за даними останньої річної фінансової звітності.
 2. Гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом згаданих правочинів (договорів) протягом року становить  – 800 000 тис. грн. або еквівалент у іноземній валюті станом на дату укладення відповідного договору або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладеного раніше договору. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 51 156 (тис. грн.). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 1563,84%.
 3. Уповноважити Голову правління ПрАТ «УАСК» Іщук Олесю Петрівну, або особу, що виконує її обов’язки, з правом передоручення на її розсуд, на підписання та укладання вищезазначених значних правочинів та додатків до них в порядку та на умовах, визначених даним рішенням, а також здійснювати всі інші юридично значимі дії, необхідні для вчинення вищезазначених значних правочинів, в рамках встановленої їх граничної вартості.
 4. Вчинення значних правочинів є чинним незалежно від збільшення протягом року з дати прийняття даного рішення ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют тощо.

По питанню №9:

 1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства означеної позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «УАСК», протокол № 39 від 14 грудня 2017 року.
 2. Договори про виконання функцій Голови та членів Наглядової Ради вважати такими, що припинили свою дію з 21 квітня 2020 року.

По питанню №10:

 1. Обрати з 21.04.2020 року строком на 3 (три) роки членів Наглядової Ради в наступному складі:
 2. фізичну особу Гладкого Віктора Анатолійовича членом Наглядової Ради ПрАТ «УАСК», як представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю фірми «Астарта-Київ». Гладкий Віктор Анатолійович не володіє пакетом акцій Товариства та є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю фірми «Астарта-Київ», що володіє 5,5% статутного капіталу Товариства.
 3. фізичну особу Родцевич Наталію Миколаївну членом Наглядової Ради ПрАТ «УАСК», як представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт». Родцевич Наталія Миколаївна не володіє пакетом акцій Товариства та є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт», що володіє 9,75% статутного капіталу Товариства.
 4. фізичну особу Дехтярь Світлану Володимирівну членом Наглядової Ради ПрАТ «УАСК», як представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Добробут». Дехтярь Світлана Володимирівна не володіє пакетом акцій Товариства та є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Добробут», що володіє 84,75% статутного капіталу Товариства.
 5. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства (у додатках).
 6. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П. на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради Гладким Віктором Анатолійовичем, Родцевич Наталією Миколаївною та Дехтярь Світланою Володимирівною на умовах, визначених цим рішенням річних загальних зборів акціонерів.
 7. Голові Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П., забезпечити розкриття особливої інформації (зміна складу посадових осіб) у відповідності до порядку, визначеного законодавством України.

Повідомлення

На виконання ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» повідомляє інформацію про  загальну кількість акцій та голосуючих акцій на позачергових  загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 23 квітня 2019 року об 11:00 год., станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17 квітня 2019 року.

Загальна кількість акцій – 70 000 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій –  70 000 шт.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного  та проекту рішень річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія», які відбудуться 23 квітня 2019 року.  

Зміни внесені за пропозицією акціонера – ТОВ фірма «Астарта-Київ», який є власником більше 5% голосуючих акцій. Проект порядку денного та проект рішень доповнено новими питаннями та змінами до проекту порядку денного.

З урахуванням внесених на підставі протоколу Наглядової ради Товариства №09 від 04.04.2019 року змін, перелік питань, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, є наступним:

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів та порядку прийняття рішень з питань порядку денного.
 4. Затвердження звіту Голови правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за підсумками роботи за 2018 рік.
 7. Затвердження порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
 8. Скасування внутрішніх положень Товариства.
 9. Скасування прийнятих позачерговими загальними зборами акціонерів рішень, протокол №41 від 26.06.2018 року, що стосуються збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 10. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
 11. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості та затвердження рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
 12. Затвердження результатів діяльності Товариства за період, у якому отримано прибуток, що є джерелом збільшення статутного капіталу. 
 13. Розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
 14. Внесення змін до статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, та викладання його в новій редакції.
 15. Затвердження переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій.
 16. Затвердження порядку реалізації обов’язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів.
 17. Затвердження нових умов договорів, що укладатимуться Товариством із Головою та членами Наглядової Ради із визначенням розміру винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
 18. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «УАСК».
 19. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «УАСК» та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Наглядової ради.

Проекти рішень:

Питання 1 порядку денного:          

 1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Ткаченко Тетяна Миколаївна, . член лічильної комісії – Роспотнюк Любов Іванівна.

Питання 2 порядку денного:          

 1. Обрати Головою зборів  – Терлецьку Олену Юріївну; секретарем зборів – Шмалько Наталю Сергіївну.

Питання 3 порядку денного:          

1. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства 23 квітня 2019 року:

1) Початок загальних зборів – об 11:00 годині.

2) Доповідь Голови зборів щодо питань порядку денного – до 10 хвилин.

3) Виступи учасників загальних зборів з питань порядку денного – до 10 хвилин.

4) Виступи по обговоренню питань порядку денного – до 5 хвилин.

5) Відповіді на запитання учасників загальних зборів – до 5 хвилин.

6) Заключне слово Голови зборів –  до 5 хвилин.

7) Роботу загальних зборів закінчити до 14.00 години.

2. Порядок прийняття рішень загальними зборами здійснюється шляхом голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства.

5. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія.

6. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії.

Питання 4 порядку денного:          

1.            Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2018 рік (у Додатку).

2.            Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства (у Додатку).

Питання 5 порядку денного:          

1.            Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (у Додатку).

2.            Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства (у Додатку).

Питання 6 порядку денного:          

1.         Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства із висновком зовнішнього аудиту за підсумками роботи за 2018 рік з валютою балансу 53 997 тис. грн. та чистим прибутком 12 290,00 тис. грн. (у Додатку).  

2.         За результатами розгляду висновку річного звіту Товариства за 2018 рік та висновку зовнішнього аудиту, прийняти їх до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2019 році та затвердити заходи за результатами їх розгляду.

Питання 7 порядку денного:          

1.       Затвердити чистий прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі  12 290,00 тис. грн.

2.       Визначити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік:

2.1.    Частину прибутку Товариства у розмірі 2 154,6 тис. грн. направити на збільшення статутного капіталу Товариства.

          Частину прибутку Товариства у розмірі 10 134,7 тис. грн. направити на покриття збитків попередніх періодів.

Решту прибутку Товариства залишити нерозподіленим.

3.       Дивіденди за результатами діяльності за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання 8 порядку денного:          

1.            Скасувати прийняті на підставі рішення загальних зборів Товариства від 26.04.2018 року, протокол № 40, наступні внутрішні положення Товариства, зі всіма наступними змінами та доповненнями:

1.1.      «Про загальні збори акціонерів»;

1.2.      «Про правління».

2.            Положення, зазначені п. 1 питання 8 цього Протоколу, втрачають чинність з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства 2019 року. 

Питання 9 порядку денного:          

1.            Скасувати прийняті позачерговими загальними зборами Товариства від 26.06.2018 року, протокол № 41, наступні рішення загальних зборів, що стосуються збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, а саме:

1.1.    Рішення по питанню 6 протоколу позачергових загальних зборів № 41 від 26.06.2018 року – «Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.»;

1.2.    Рішення по питанню 7 протоколу позачергових загальних зборів № 41 від 26.06.2018 року – «Прийняття рішення про приватне розміщення акцій.»;

1.3.    Рішення по питанню 8 протоколу позачергових загальних зборів № 41 від 26.06.2018 року – «Про затвердження переліку осіб, серед  яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.»;

1.4.    Рішення по питанню 9 протоколу позачергових загальних зборів № 41 від 26.06.2018 року – «Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «УАСК», якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження)  ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.»;

1.5.    Рішення по питанню 10 протоколу позачергових загальних зборів № 41 від 26.06.2018 року – «Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «УАСК», якому надаються повноваження щодо: 1) залучення до розміщення андеррайтера; 2)внесення змін до проспекту емісії акцій; 3) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); 4) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; 5) затвердження результатів приватного розміщення акцій; 6) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; 7) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 8) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 9) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.»;

1.6.    Рішення по питанню 11 протоколу позачергових загальних зборів № 41 від 26.06.2018 року – «Про визначення  уповноважених осіб ПрАТ «УАСК», яким надаються повноваження: 1) проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; 2) проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; 3) проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.».

Питання 10 порядку денного:        

1.            Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

2.            Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій здійснити за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).

3.            Збільшити статутний капітал Товариства з 12 000 100,00 грн. (дванадцять мільйонів сто гривень 00 копійок) до 14 154 700,00 грн. (чотирнадцять мільйонів сто п’ятдесят чотири тисячі сімсот гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 171,43 грн. (сто сімдесят одна гривня 43 копійки) до 202,21 грн. (двісті двох гривень 21 копійка) за одну акцію Товариства, за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Товариства за 2018 рік у розмірі 2 154 600,00 (два мільйони сто п’ятдесят чотири тисячі шістсот гривень 00 копійок).

4.            Затвердити загальну суму збільшення статутного капіталу Товариства у розмірі 2 154 600,00 (два мільйони сто п’ятдесят чотири тисячі шістсот гривень 00 копійок).

Питання 11 порядку денного:        

№1

1. Прийняти рішення про випуск акцій кількістю 70 000 шт. нової номінальної вартості 202 гривні 21 копійку за одну акцію та затвердити рішення про випуск акцій нової номінальної вартості у розмірі 202 гривні 21 копійку за кожну акцію (у Додатку).

2. Голові Правління Товариства Іщук Олесі Петрівні, з правом передоручення уповноваженій особі на її розсуд, підготувати та подати заяву та рішення про підвищення номінальної вартості акцій і всі необхідні документи на реєстрацію випуску акцій нової номінальної вартості до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у порядку та у строки, встановлені законодавством України.

№2

1. Прийняти рішення про підвищення номінальної вартості акцій кількістю 70 000 шт. до 202 гривень 21 копійки за одну акцію та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій (у Додатку).

2. Голові Правління Товариства Іщук Олесі Петрівні, з правом передоручення уповноваженій особі на її розсуд, підготувати та подати всі необхідні документи на реєстрацію випуску акцій нової номінальної вартості до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у порядку та у строки, встановлені законодавством України.

Питання 12 порядку денного:        

1.            Затвердити результати діяльності Товариства за період, у якому отримано прибуток, що є джерелом збільшення статутного капіталу – 2018 рік, на підставі затвердженого п. 6 цього рішення загальних зборів річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за підсумками роботи за 2018 рік.

Питання 13 порядку денного:        

1.  Визначити прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 12 290,00 тис. грн. на підставі п. 7 цього рішення загальних зборів.

2.  Визначити частину прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу, у розмірі всього 2 154,6 тис. грн.

Питання 14 порядку денного:        

1.         Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства пов’язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій та викласти його у новій редакції 2019 року  (у Додатку).

2.         Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності у новій редакції з моменту його державної реєстрації.

3.         Уповноважити Голову правління Товариства Іщук Олесю Петрівну, з правом передоручення на її розсуд, підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанія».

4.         Доручити Голові правління ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанія» Іщук Олесі Петрівни, з правом передоручення на її розсуд, у встановлені законом строки здійснити заходи, пов’язанні з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

Питання 15 порядку денного:        

1.         Затвердити перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій, на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій (у Додатку). 

Питання 16 порядку денного:        

1.         Затвердити наступний порядок реалізації обов’язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, які голосуватимуть проти прийняття загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу:

1)         Порядок викупу акцій, їх максимальна кількість та тип акцій, що викуповуються, встановлюються на  підставі договору купівлі-продажу акцій, затвердженого Наглядовою радою Товариства  за ціною, яка дорівнює ринковій вартості, визначеній відповідно до вимог законодавства України, станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання цих Загальних зборів.

2)         Товариство протягом п’яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій.

3)         Строк викупу акцій є строком приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій становить: щодо приймання письмових пропозицій акціонерів до 23 травня 2019 року, щодо сплати вартості акцій до 23 червня 2019 року.

4)         Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною. 

5)         Ціна викупу встановлюється у розмірі ринкової вартості акцій, визначеної відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

6)         Товариство щодо викуплених акцій здійснює їх подальший продаж у порядку, встановленому законодавством України.

Питання 17 порядку денного:        

 1. Затвердити нові умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та  членами Наглядової ради Товариства, зазначивши істотною умовою таких договорів виплату членам Наглядової ради фіксованої винагороди за виконання функцій Голови або члена Наглядової ради за повний календарний рік, за умови, що такий член Наглядової ради був присутнім не менше як на 75 відсотках засідань Наглядової ради, у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством станом на 1 січня календарного року, в якому здійснюється виплата винагороди (у Додатку).
 2. Уповноважити Голову правління Товариства Іщук Олесю Петрівну підписати від імені ПрАТ «УАСК» цивільно-правові договори з повноважними Головою та членами Наглядової ради Товариства,  на умовах, визначених цими річними Загальними зборами акціонерів. 
 3. Договори про виконання функцій Голови та членів Наглядової ради на умовах, затверджених п. 1 питання 17 цього рішення загальних зборів, набувають чинності з дати їх підписання та діють до дати припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 

Питання 18 порядку денного:        

 1. Достроково припинити повноваження члена Наглядової Ради Товариства Терлецької Олени Юріївни, обраної рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК», протокол № 39 від 14 грудня 2017 року. 
 2. Договір про виконання функцій члена Наглядової Ради між ПрАТ «УАСК» та Терлецькою Оленою Юріївною від 19 грудня 2017 року вважати таким, що припинив свою дію.
 3. Достроково припинити повноваження члена Наглядової Ради Товариства Шмалько Наталі Сергіївни, обраної рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК», протокол №01/2019 від 14 лютого 2019 року.
 4. Договір про виконання функцій члена Наглядової Ради між ПрАТ «УАСК» та Шмалько Наталєю Сергіївною від 15 лютого 2019 року вважати таким, що припинив свою дію.
 5. Голові Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П., забезпечити розкриття особливої інформації (зміна складу посадових осіб) у відповідності до порядку, визначеного законодавством України.

Питання 19 порядку денного:        

 1. Обрати фізичну особу Родцевич Наталію Миколаївну членом Наглядової Ради ПрАТ «УАСК», як представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт». Родцевич Наталія Миколаївна не володіє пакетом акцій Товариства та є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт», що володіє 9,75% статутного капіталу Товариства.
 2. Затвердити строк повноважень новообраного члена Наглядової ради Родцевич Н.М. – на строк дії повноважень Наглядової ради у складі, обраної позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «УАСК», протокол № 39 від 14 грудня 2017 року.
 3. Обрати фізичну особу Дехтярь Світлану Володимирівну членом Наглядової Ради ПрАТ «УАСК», як представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Добробут». Дехтярь Світлана Володимирівна не володіє пакетом акцій Товариства та є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Добробут», що володіє 84,75% статутного капіталу Товариства.
 4. Затвердити строк повноважень новообраного члена Наглядової ради Дехтярь С.В. – на строк дії повноважень Наглядової ради у складі, обраної позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «УАСК», протокол № 39 від 14 грудня 2017 року.
 5. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П. на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради Родцевич Наталією Миколаївною та членом Наглядової Ради Дехтярь Світланою Володимирівною на умовах, визначених цим рішенням загальних зборів акціонерів.
 6. Голові Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П., забезпечити розкриття особливої інформації (зміна складу посадових осіб) у відповідності до порядку, визначеного законодавством України.

Звертаємо увагу акціонерів, що місце, дата, час та інші дані, затверджені Наглядовою радою  у повідомленні про проведення річних Загальних Зборів Товариства, не змінюються.

Наглядова Рада ПрАТ «УАСК»

Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанія”

2. Код за ЄДРПОУ: 22800936

3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, Ярославська, буд. 58

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-94-02, (044) 585-94-02

5. Електронна поштова адреса: olesia.ishchuk@uaic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 14.02.2019 р. (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, граничною сукупною вартістю до 800 000 тис.грн. за наступними характеристиками:

страхування, перестрахування, фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управління ними, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Гранична сукупна вартість правочинів – 800 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1489,56%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення – 0 штук.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління            Іщук О.П.                         14.02.2019

Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”

2. Код за ЄДРПОУ: 22800936

3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, Ярославська, буд. 58

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-94-02, (044) 585-94-02

5. Електронна поштова адреса: olesia.ishchuk@uaic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 14.02.2019 р. (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) прийнято рішення про схвалення Товариством вчинених значних правочинів, а саме: Договорів про надання послуг зі страхування майна.

Предмет правочину: Договори про надання послуг зі страхування майна.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 881 020 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 53 707 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 640 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” – 70 000 штук, “проти” – 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 14.02.2019 р. (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) прийнято рішення про схвалення Товариством вчинених значних правочинів, а саме: Договорів про розміщення грошових коштів на депозит.

Предмет правочину: Договори про розміщення грошових коштів на депозит.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 39 674,1 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 53 707 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 73,87 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” – 70 000 штук, “проти” – 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 14.02.2019 р. (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) прийнято рішення про схвалення Товариством вчинених значних правочинів, а саме: Договорів перестрахування.

Предмет правочину: Договори перестрахування.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 872 209,8 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 53 707 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 624 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” – 70 000 штук, “проти” – 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 14.02.2019 р. (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) прийнято рішення про схвалення Товариством вчинених значних правочинів, а саме: Договорів з купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики.

Предмет правочину: Договори з купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 12 189,38 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 53 707 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 22,696%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” – 70 000 штук, “проти” – 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                                      Іщук О.П.                       14.02.2019

Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”

2. Код за ЄДРПОУ: 22800936

3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, Ярославська, буд. 58

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-94-02, (044) 585-94-02

5. Електронна поштова адреса: olesia.ishchuk@uaic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

14.02.2019 р. позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Грачова Олександра Володимировича. Підстава такого рішення: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.), заява Грачова О.В. Паспортні дані: паспорт серії МО, № 127298, виданий 31.07.1996 р. Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській обл. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 14.12.2017 р.

14.02.2019 р. позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) прийнято рішення обрати Шмалько Наталію Сергіївну, незалежного директора, Членом Наглядової ради з 15.02.2019 р. Підстава такого рішення: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.). Паспортні дані: паспорт серії ЕО, № 830810, виданий 27.04.2000 р. Центральним РВ ММУ УМВС  України в Миколаївській обл. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: на строк дії повноважень Наглядової ради, обраної 14.12.2017 р. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: менеджер центру корпоративного бізнесу, начальник відділу казначейства, заступник фінансового директора.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                        Іщук О.П.                14.02.2019

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Повідомлення

На виконання ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» повідомляє інформацію про  загальну кількість акцій та голосуючих акцій на позачергових  загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 14 лютого 2019 року об 11:00 год., станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 08 лютого 2019 року.

Загальна кількість акцій – 70 000 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій –  70 000 шт.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного  та проекту рішень позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія», які відбудуться 14 лютого 2019 року.  

Зміни внесені за пропозицією акціонера – ТОВ фірма «Астарта-Київ», який є власником більше 5% голосуючих акцій. Проект порядку денного та проект рішень доповнено новими питаннями та змінами до проекту порядку денного.

З урахуванням внесених на підставі протоколу Наглядової ради Товариства №04 від 30.01.2019 року змін, перелік питань, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, є наступними:

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії зборів та затвердження її складу.
 2. Обрання голови та секретаря зборів.
 3. Затвердження регламенту роботи зборів та порядок прийняття рішень з питань порядку денного.
 4. Про схвалення вчинених від імені ПрАТ «УАСК» значних правочинів та надання згоди на будь-які майбутні зміни до таких правочинів.
 5. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «УАСК» значних правочинів, які можуть вчинятися у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення таких правочинів.
 6. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «УАСК».
 7. Обрання члена Наглядової ради ПрАТ «УАСК» та затвердження умов договору, що укладатиметься із членом Наглядової ради Товариства.

Проекти рішень:

Питання 1 порядку денного:          

 1. Обрання лічильної комісії зборів та затвердження її складу.

Проект рішення:

1.         Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Ткаченко Тетяна Миколаївна, член лічильної комісії – Роспотнюк Любов Іванівна.

Питання 2 порядку денного:

2.         Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

1.         Обрати Головою зборів  – Терлецьку Олену Юріївну; секретарем зборів – Грачова Олександра Володимировича.

Питання 3 порядку денного:

3.         Затвердження регламенту роботи зборів та порядок прийняття рішень з питань порядку денного.

Проект рішення:

 1. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства 14 лютого 2019 року:
  1. Початок загальних зборів – об 11:00 годині.
  1. Доповідь Голови зборів щодо питань порядку денного – до 10 хвилин.
  1. Виступи учасників загальних зборів з питань порядку денного – до 10 хвилин.
  1. Виступи по обговоренню питань порядку денного – до 5 хвилин.
  1. Відповіді на запитання учасників загальних зборів – до 5 хвилин.
  1. Заключне слово Голови зборів –  до 5 хвилин.
  1. Роботу загальних зборів закінчити до 12.00 години.
 • Порядок прийняття рішень загальними зборами здійснюється шляхом голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного, винесених на голосування.
 • Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 • Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства.
 • Підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія.
 • За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії

Питання 4 порядку денного:

4.         Про схвалення вчинених від імені ПрАТ «УАСК» значних правочинів та надання згоди на будь-які майбутні зміни до таких правочинів.

Проект рішення:

1. Схвалити вчинені від імені ПрАТ «УАСК» наступні значні правочини:

1.1. Договори про надання послуг зі страхування майна:

1)   Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів – 881 020,00 (тис. грн.) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності –53 707 (тис. грн). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  складає 1640%.

1.2. Договори про розміщення грошових коштів на депозит:

1)   Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів – 39 674,1 (тис. грн.)  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 (тис. грн). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 74 %.

1.3.  Договори перестрахування:

1)  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів – 872 209,80 (тис. грн.). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 (тис. грн). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 1624%.

1.4.  Договори з купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики:

1) Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів – 12 189,38 (тис. грн.). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 (тис. грн). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  складає 23 %.

2.         Надати згоду на будь-які майбутні зміни до вище перелічених договорів, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства, зокрема, але не виключно, будь-які зміни  внаслідок яких збільшується строк дії даних договорів, збільшується розмір платежів, в тому числі розмір відсотків та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договорами повинно сплачувати.  Такі зміни не є підставою для припинення зобов’язань Товариства та не потребують додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства. Встановлені зобов’язання залишаються чинними протягом строку дії вище перелічених договорів, з урахуванням будь-яких майбутніх змін щодо обсягу відповідальності Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3.         Уповноважити Голову Правління ПрАТ «УАСК» Іщук Олесю Петрівну, або особу, що виконує її обов’язки, з правом передоручення на її розсуд, визначати та змінювати решту умов договорів, зазначених у пункті 1 цього рішення, додаткових угод до них, вносити зміни в решту умов договорів та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до них, що будуть укладатись в майбутньому без додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання 5 порядку денного:

5.         Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «УАСК» значних правочинів, які можуть вчинятися у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Проект рішення:

1.         Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «УАСК» протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, граничною сукупною вартістю протягом року до 800 000 тис. грн., зокрема, але не виключно, наступного характеру: страхування, перестрахування, фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів (договорів):

– перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

– перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

– буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства  за даними останньої річної фінансової звітності.

Гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом згаданих правочинів (договорів) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 (тис. грн.). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 1650%.

 2.        Уповноважити Голову правління ПрАТ «УАСК» Іщук Олесю Петрівну, або особу, що виконує її обов’язки, з правом передоручення на її розсуд, на підписання та укладання вищезазначених значних правочинів та додатків до них в порядку та на умовах, визначених даним рішенням, а також здійснювати всі інші юридично значимі дії, необхідні для вчинення вищезазначених значних правочинів, в рамках встановленої їх граничної вартості.

3.         Вчинення значних правочинів є чинним незалежно від збільшення протягом року з дати прийняття даного рішення ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют тощо.

Питання 6 порядку денного:

6.         Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «УАСК».

Проект рішення:

1.         Достроково з 14 лютого 2019 року припинити повноваження члена Наглядової Ради Товариства Грачова Олександра Володимировича, обраного рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК», протокол № 39 від 14 грудня 2017 року. 

2.         Договір про виконання функцій члена Наглядової Ради між ПрАТ «УАСК» та Грачовим Олександром Володимировичем від 19 грудня 2017 року вважати таким, що припинив свою дію з 14 лютого 2019 року.

3.         Голові Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П., забезпечити розкриття особливої інформації (зміна складу посадових осіб) у відповідності до порядку, визначеного законодавством України.

Питання 7 порядку денного:

7.         Обрання члена Наглядової ради ПрАТ «УАСК» та затвердження умов договору, що укладатиметься із членом Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1.         Обрати члена Наглядової Ради ПрАТ «УАСК» – фізичну особу Шмалько Наталю Сергіївну. Шмалько Наталя Сергіївна не володіє пакетом акцій Товариства та не є представником акціонера або групи акціонерів Товариства.

2.         Визначити датою набуття повноважень новообраного члена Наглядової ради – 15 лютого 2019 року.

3.         Затвердити строк повноважень новообраного члена Наглядової ради – до дати припинення повноважень Наглядової ради Товариства, у складі, призначеному рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК», протокол № 39 від 14 грудня 2017 року.

4.         Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства Шмалько Наталею Сергіївною.

5.         Уповноважити Голову Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П. на підписання від імені Товариства договору з членом  Наглядової ради Шмалько Наталею Сергіївною на умовах, визначених даним  рішенням  позачергових загальних зборів акціонерів.

6.         Голові Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П., забезпечити розкриття особливої інформації (зміна складу посадових осіб) у відповідності до порядку, визначеного законодавством України.

Звертаємо увагу акціонерів, що місце, дата, час та інші умови проведення позачергових Загальних Зборів Товариства, не змінюються.

Наглядова Рада ПрАТ «УАСК»