Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення

На виконання ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» повідомляє інформацію про  загальну кількість акцій та голосуючих акцій на позачергових  загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 23 квітня 2019 року об 11:00 год., станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17 квітня 2019 року.

Загальна кількість акцій – 70 000 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій –  70 000 шт.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного  та проекту рішень річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія», які відбудуться 23 квітня 2019 року.  

Зміни внесені за пропозицією акціонера – ТОВ фірма «Астарта-Київ», який є власником більше 5% голосуючих акцій. Проект порядку денного та проект рішень доповнено новими питаннями та змінами до проекту порядку денного.

З урахуванням внесених на підставі протоколу Наглядової ради Товариства №09 від 04.04.2019 року змін, перелік питань, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, є наступним:

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів та порядку прийняття рішень з питань порядку денного.
 4. Затвердження звіту Голови правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за підсумками роботи за 2018 рік.
 7. Затвердження порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
 8. Скасування внутрішніх положень Товариства.
 9. Скасування прийнятих позачерговими загальними зборами акціонерів рішень, протокол №41 від 26.06.2018 року, що стосуються збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 10. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
 11. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості та затвердження рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
 12. Затвердження результатів діяльності Товариства за період, у якому отримано прибуток, що є джерелом збільшення статутного капіталу. 
 13. Розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
 14. Внесення змін до статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, та викладання його в новій редакції.
 15. Затвердження переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій.
 16. Затвердження порядку реалізації обов’язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів.
 17. Затвердження нових умов договорів, що укладатимуться Товариством із Головою та членами Наглядової Ради із визначенням розміру винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
 18. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «УАСК».
 19. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «УАСК» та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Наглядової ради.

Проекти рішень:

Питання 1 порядку денного:          

 1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Ткаченко Тетяна Миколаївна, . член лічильної комісії – Роспотнюк Любов Іванівна.

Питання 2 порядку денного:          

 1. Обрати Головою зборів  – Терлецьку Олену Юріївну; секретарем зборів – Шмалько Наталю Сергіївну.

Питання 3 порядку денного:          

1. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства 23 квітня 2019 року:

1) Початок загальних зборів – об 11:00 годині.

2) Доповідь Голови зборів щодо питань порядку денного – до 10 хвилин.

3) Виступи учасників загальних зборів з питань порядку денного – до 10 хвилин.

4) Виступи по обговоренню питань порядку денного – до 5 хвилин.

5) Відповіді на запитання учасників загальних зборів – до 5 хвилин.

6) Заключне слово Голови зборів –  до 5 хвилин.

7) Роботу загальних зборів закінчити до 14.00 години.

2. Порядок прийняття рішень загальними зборами здійснюється шляхом голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства.

5. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія.

6. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії.

Питання 4 порядку денного:          

1.            Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2018 рік (у Додатку).

2.            Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства (у Додатку).

Питання 5 порядку денного:          

1.            Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (у Додатку).

2.            Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства (у Додатку).

Питання 6 порядку денного:          

1.         Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства із висновком зовнішнього аудиту за підсумками роботи за 2018 рік з валютою балансу 53 997 тис. грн. та чистим прибутком 12 290,00 тис. грн. (у Додатку).  

2.         За результатами розгляду висновку річного звіту Товариства за 2018 рік та висновку зовнішнього аудиту, прийняти їх до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2019 році та затвердити заходи за результатами їх розгляду.

Питання 7 порядку денного:          

1.       Затвердити чистий прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі  12 290,00 тис. грн.

2.       Визначити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік:

2.1.    Частину прибутку Товариства у розмірі 2 154,6 тис. грн. направити на збільшення статутного капіталу Товариства.

          Частину прибутку Товариства у розмірі 10 134,7 тис. грн. направити на покриття збитків попередніх періодів.

Решту прибутку Товариства залишити нерозподіленим.

3.       Дивіденди за результатами діяльності за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання 8 порядку денного:          

1.            Скасувати прийняті на підставі рішення загальних зборів Товариства від 26.04.2018 року, протокол № 40, наступні внутрішні положення Товариства, зі всіма наступними змінами та доповненнями:

1.1.      «Про загальні збори акціонерів»;

1.2.      «Про правління».

2.            Положення, зазначені п. 1 питання 8 цього Протоколу, втрачають чинність з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства 2019 року. 

Питання 9 порядку денного:          

1.            Скасувати прийняті позачерговими загальними зборами Товариства від 26.06.2018 року, протокол № 41, наступні рішення загальних зборів, що стосуються збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, а саме:

1.1.    Рішення по питанню 6 протоколу позачергових загальних зборів № 41 від 26.06.2018 року – «Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.»;

1.2.    Рішення по питанню 7 протоколу позачергових загальних зборів № 41 від 26.06.2018 року – «Прийняття рішення про приватне розміщення акцій.»;

1.3.    Рішення по питанню 8 протоколу позачергових загальних зборів № 41 від 26.06.2018 року – «Про затвердження переліку осіб, серед  яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.»;

1.4.    Рішення по питанню 9 протоколу позачергових загальних зборів № 41 від 26.06.2018 року – «Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «УАСК», якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження)  ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.»;

1.5.    Рішення по питанню 10 протоколу позачергових загальних зборів № 41 від 26.06.2018 року – «Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «УАСК», якому надаються повноваження щодо: 1) залучення до розміщення андеррайтера; 2)внесення змін до проспекту емісії акцій; 3) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); 4) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; 5) затвердження результатів приватного розміщення акцій; 6) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; 7) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 8) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 9) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.»;

1.6.    Рішення по питанню 11 протоколу позачергових загальних зборів № 41 від 26.06.2018 року – «Про визначення  уповноважених осіб ПрАТ «УАСК», яким надаються повноваження: 1) проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; 2) проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; 3) проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.».

Питання 10 порядку денного:        

1.            Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

2.            Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій здійснити за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).

3.            Збільшити статутний капітал Товариства з 12 000 100,00 грн. (дванадцять мільйонів сто гривень 00 копійок) до 14 154 700,00 грн. (чотирнадцять мільйонів сто п’ятдесят чотири тисячі сімсот гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 171,43 грн. (сто сімдесят одна гривня 43 копійки) до 202,21 грн. (двісті двох гривень 21 копійка) за одну акцію Товариства, за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Товариства за 2018 рік у розмірі 2 154 600,00 (два мільйони сто п’ятдесят чотири тисячі шістсот гривень 00 копійок).

4.            Затвердити загальну суму збільшення статутного капіталу Товариства у розмірі 2 154 600,00 (два мільйони сто п’ятдесят чотири тисячі шістсот гривень 00 копійок).

Питання 11 порядку денного:        

№1

1. Прийняти рішення про випуск акцій кількістю 70 000 шт. нової номінальної вартості 202 гривні 21 копійку за одну акцію та затвердити рішення про випуск акцій нової номінальної вартості у розмірі 202 гривні 21 копійку за кожну акцію (у Додатку).

2. Голові Правління Товариства Іщук Олесі Петрівні, з правом передоручення уповноваженій особі на її розсуд, підготувати та подати заяву та рішення про підвищення номінальної вартості акцій і всі необхідні документи на реєстрацію випуску акцій нової номінальної вартості до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у порядку та у строки, встановлені законодавством України.

№2

1. Прийняти рішення про підвищення номінальної вартості акцій кількістю 70 000 шт. до 202 гривень 21 копійки за одну акцію та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій (у Додатку).

2. Голові Правління Товариства Іщук Олесі Петрівні, з правом передоручення уповноваженій особі на її розсуд, підготувати та подати всі необхідні документи на реєстрацію випуску акцій нової номінальної вартості до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у порядку та у строки, встановлені законодавством України.

Питання 12 порядку денного:        

1.            Затвердити результати діяльності Товариства за період, у якому отримано прибуток, що є джерелом збільшення статутного капіталу – 2018 рік, на підставі затвердженого п. 6 цього рішення загальних зборів річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за підсумками роботи за 2018 рік.

Питання 13 порядку денного:        

1.  Визначити прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 12 290,00 тис. грн. на підставі п. 7 цього рішення загальних зборів.

2.  Визначити частину прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу, у розмірі всього 2 154,6 тис. грн.

Питання 14 порядку денного:        

1.         Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства пов’язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій та викласти його у новій редакції 2019 року  (у Додатку).

2.         Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності у новій редакції з моменту його державної реєстрації.

3.         Уповноважити Голову правління Товариства Іщук Олесю Петрівну, з правом передоручення на її розсуд, підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанія».

4.         Доручити Голові правління ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанія» Іщук Олесі Петрівни, з правом передоручення на її розсуд, у встановлені законом строки здійснити заходи, пов’язанні з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

Питання 15 порядку денного:        

1.         Затвердити перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій, на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій (у Додатку). 

Питання 16 порядку денного:        

1.         Затвердити наступний порядок реалізації обов’язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, які голосуватимуть проти прийняття загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу:

1)         Порядок викупу акцій, їх максимальна кількість та тип акцій, що викуповуються, встановлюються на  підставі договору купівлі-продажу акцій, затвердженого Наглядовою радою Товариства  за ціною, яка дорівнює ринковій вартості, визначеній відповідно до вимог законодавства України, станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання цих Загальних зборів.

2)         Товариство протягом п’яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій.

3)         Строк викупу акцій є строком приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій становить: щодо приймання письмових пропозицій акціонерів до 23 травня 2019 року, щодо сплати вартості акцій до 23 червня 2019 року.

4)         Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною. 

5)         Ціна викупу встановлюється у розмірі ринкової вартості акцій, визначеної відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

6)         Товариство щодо викуплених акцій здійснює їх подальший продаж у порядку, встановленому законодавством України.

Питання 17 порядку денного:        

 1. Затвердити нові умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та  членами Наглядової ради Товариства, зазначивши істотною умовою таких договорів виплату членам Наглядової ради фіксованої винагороди за виконання функцій Голови або члена Наглядової ради за повний календарний рік, за умови, що такий член Наглядової ради був присутнім не менше як на 75 відсотках засідань Наглядової ради, у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством станом на 1 січня календарного року, в якому здійснюється виплата винагороди (у Додатку).
 2. Уповноважити Голову правління Товариства Іщук Олесю Петрівну підписати від імені ПрАТ «УАСК» цивільно-правові договори з повноважними Головою та членами Наглядової ради Товариства,  на умовах, визначених цими річними Загальними зборами акціонерів. 
 3. Договори про виконання функцій Голови та членів Наглядової ради на умовах, затверджених п. 1 питання 17 цього рішення загальних зборів, набувають чинності з дати їх підписання та діють до дати припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 

Питання 18 порядку денного:        

 1. Достроково припинити повноваження члена Наглядової Ради Товариства Терлецької Олени Юріївни, обраної рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК», протокол № 39 від 14 грудня 2017 року. 
 2. Договір про виконання функцій члена Наглядової Ради між ПрАТ «УАСК» та Терлецькою Оленою Юріївною від 19 грудня 2017 року вважати таким, що припинив свою дію.
 3. Достроково припинити повноваження члена Наглядової Ради Товариства Шмалько Наталі Сергіївни, обраної рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК», протокол №01/2019 від 14 лютого 2019 року.
 4. Договір про виконання функцій члена Наглядової Ради між ПрАТ «УАСК» та Шмалько Наталєю Сергіївною від 15 лютого 2019 року вважати таким, що припинив свою дію.
 5. Голові Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П., забезпечити розкриття особливої інформації (зміна складу посадових осіб) у відповідності до порядку, визначеного законодавством України.

Питання 19 порядку денного:        

 1. Обрати фізичну особу Родцевич Наталію Миколаївну членом Наглядової Ради ПрАТ «УАСК», як представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт». Родцевич Наталія Миколаївна не володіє пакетом акцій Товариства та є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт», що володіє 9,75% статутного капіталу Товариства.
 2. Затвердити строк повноважень новообраного члена Наглядової ради Родцевич Н.М. – на строк дії повноважень Наглядової ради у складі, обраної позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «УАСК», протокол № 39 від 14 грудня 2017 року.
 3. Обрати фізичну особу Дехтярь Світлану Володимирівну членом Наглядової Ради ПрАТ «УАСК», як представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Добробут». Дехтярь Світлана Володимирівна не володіє пакетом акцій Товариства та є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Добробут», що володіє 84,75% статутного капіталу Товариства.
 4. Затвердити строк повноважень новообраного члена Наглядової ради Дехтярь С.В. – на строк дії повноважень Наглядової ради у складі, обраної позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «УАСК», протокол № 39 від 14 грудня 2017 року.
 5. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П. на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради Родцевич Наталією Миколаївною та членом Наглядової Ради Дехтярь Світланою Володимирівною на умовах, визначених цим рішенням загальних зборів акціонерів.
 6. Голові Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П., забезпечити розкриття особливої інформації (зміна складу посадових осіб) у відповідності до порядку, визначеного законодавством України.

Звертаємо увагу акціонерів, що місце, дата, час та інші дані, затверджені Наглядовою радою  у повідомленні про проведення річних Загальних Зборів Товариства, не змінюються.

Наглядова Рада ПрАТ «УАСК»

Повідомлення про конкурс

ПрАТ СК «Українська аграрно-страхова компанія» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.