Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”
  2. Код за ЄДРПОУ: 22800936
  3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, Ярославська, буд. 58
  4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-94-02, (044) 585-94-02
  5. Електронна поштова адреса: olesia.ishchuk@uaic.com.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua/
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Наглядовою Радою Товариства 07.11.2018 р. прийнято рішення призначити на посаду аудитора служби внутрішнього аудиту Борковського Андрія Миколайовича з 07.11.2018 р. за сумісництвом (паспорт серії СР, №374125, виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 20.03.1998 р.). Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 07.11.2018 р. (Протокол №12 від 07.11.2018 р.). Строк, на який призначено: безстроково. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: провідний фахівець служби внутрішнього аудиту.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Голова Правління                         Іщук О.П.                                                       08.11.2018