Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”
 2. Код за ЄДРПОУ: 22800936
 3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, Ярославська, буд. 58
 4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 56-65-25, (044) 585-94-02
 5. Електронна поштова адреса: uaic@uaic.com.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua/
 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. Текст Повідомлення

Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно-страхова компанiя” 23.03.2018 року отримало вiд Публічного акціонерного товариства “Національний депозитарій України” перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 19.03.2018 р. Товариству стало відомо, що пакет акцій у юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма “Добробуд” (ідентифікаційний код 32682703, місцезнаходження: 39100, Полтавська область, Козельщинський район, смт.Козельщина, вул.Остроградського, буд.8) змінився розмір пакету акцій, а саме:

– розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій – 34 188 акцій; 48,84%;

– розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій – 59 325 акцій; 84,75%;

– розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій – 34 188 акцій; 48,84%;

– розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій – 59 325 акцій, 84,75%.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління                                                            Іщук О.П.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 22800936, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 26 квітня 2018 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, офіс 105.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.

Проект рішення:

1.1. Для здійснення підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз’яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах, обрати лічильну комісію на строк проведення цих річних загальних зборів акціонерів у складі двох осіб.

1.2. Затвердити наступний склад лічильної комісії:

голова лічильної комісії: Данник Ольга Василівна;

член лічильної комісії: Степанченко Лариса Сергіївна.

 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

2.1. Обрати головою річних загальних зборів Терлецьку Олену Юріївну та секретаря позачергових загальних зборів Грачова Олександра Володимировича.

2.2. Затвердити  наступний регламент проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК»:

– вступне слово – до 5 хвилин;

– для  доповідей по питанням порядку денного зборів – до 15 хвилин з кожного питання порядку денного зборів;

– для перших виступів у дебатах з питань порядку денного зборів – до 5 хвилин;

– для других виступів по тому ж питанню порядку денного зборів – до 3 хвилин;

– для  довідок і зауважень наприкінці роботи зборів – до 5 хвилин.

 1. 3. Звіт Голови правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2017 рік.

 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

 1. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити порядок покриття збитків Товариства.

 1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Терлецьку О.Ю. та Секретаря загальних зборів Грачова О.В. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Іщук О.П. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

 1. 8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду» та «Про правління», у зв’язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 20 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 26 квітня 2018 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, офіс 105, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Іщук Олеся Петрівна. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства –  кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови правління Іщук Олесі Петрівни за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 19.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 70000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 70000  штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.uaic.com.ua.

Довідки за телефоном: (044) 585-94-02.

Наглядова рада