Повідомлення

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія»

Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2020 року. 

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» (скорочене найменування – ПрАТ «УАСК»), ідентифікаційний код 22800936,  місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58.

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 21 квітня 2020 р. об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, поверх 1, офіс 105.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проводитись 21 квітня 2020 р. з 10.30 до 11.00 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів (04070, Україна, м. Київ, вул. Ярославська, 58, поверх 1, офіс 105). Учасникам загальних зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу – паспорт. Представники акціонерів повинні мати належним чином оформлену довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Перелік акціонерів ПрАТ «УАСК», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, призначених на 21 квітня 2020 року, складається станом на 24 годину 14 квітня 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.

2. Обрання голови та секретаря зборів загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за підсумками роботи за 2019 рік.

7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2019 рік.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «УАСК» значних правочинів, які можуть вчинятися у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

9. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства та затвердження умов договорів, що укладатиметься із членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проекти рішень:

По питанню №1:

 1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Ткаченко Тетяна Миколаївна, член лічильної комісії – Макаревич Ліна Василівна.

По питанню №2:

 1. Обрати Головою зборів  – Дехтярь Світлану Володимирівну, секретарем зборів – Родцевич Наталію Миколаївну.

По питанню №3:

1. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства 21 квітня 2020 року:

1) Початок загальних зборів – об 11:00 годині.

2) Доповідь Голови зборів щодо питань порядку денного – до 10 хвилин.

3) Виступи учасників загальних зборів з питань порядку денного – до 10 хвилин.

4) Виступи по обговоренню питань порядку денного – до 5 хвилин.

5) Відповіді на запитання учасників загальних зборів – до 5 хвилин.

6) Заключне слово Голови зборів –  до 5 хвилин.

7) Роботу загальних зборів закінчити до 14.00 години.

2. Порядок прийняття рішень загальними зборами здійснюється шляхом голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства.

5. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія.

6. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії.

По питанню №4:

 1. Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2019 рік.

По питанню №5:

 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

По питанню №6:

 1. Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства із висновком зовнішнього аудиту за підсумками роботи за 2019 рік з валютою балансу 51 156 тис. грн. та збитком 627,00 тис. грн.   
 2. За результатами розгляду висновку річного звіту Товариства за 2019 рік та висновку зовнішнього аудиту, прийняти їх до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2020 році.

По питанню №7:

 1. Збитки Товариства, отримані за результатами діяльності за 2019 рік у розмірі  627,00 тис. грн. покрити за рахунок прибутків наступних років.
 2. Дивіденди за результатами діяльності за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №8:

 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «УАСК» протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, тобто у період з 21.04.2020 року по 21.04.2021 року включно, зокрема, але не виключно, наступного характеру: страхування, перестрахування, фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів (договорів):
  – перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
  – перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
  – буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства  за даними останньої річної фінансової звітності.
 2. Гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом згаданих правочинів (договорів) протягом року становить  – 800 000 тис. грн. або еквівалент у іноземній валюті станом на дату укладення відповідного договору або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладеного раніше договору. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 51 156 (тис. грн.). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 1563,84%.
 3. Уповноважити Голову правління ПрАТ «УАСК» Іщук Олесю Петрівну, або особу, що виконує її обов’язки, з правом передоручення на її розсуд, на підписання та укладання вищезазначених значних правочинів та додатків до них в порядку та на умовах, визначених даним рішенням, а також здійснювати всі інші юридично значимі дії, необхідні для вчинення вищезазначених значних правочинів, в рамках встановленої їх граничної вартості.
 4. Вчинення значних правочинів є чинним незалежно від збільшення протягом року з дати прийняття даного рішення ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют тощо.

По питанню №9:

 1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства означеної позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «УАСК», протокол № 39 від 14 грудня 2017 року.
 2. Договори про виконання функцій Голови та членів Наглядової Ради вважати такими, що припинили свою дію з 21 квітня 2020 року.

По питанню №10:

 1. Обрати з 21.04.2020 року строком на 3 (три) роки членів Наглядової Ради в наступному складі:
 2. фізичну особу Гладкого Віктора Анатолійовича членом Наглядової Ради ПрАТ «УАСК», як представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю фірми «Астарта-Київ». Гладкий Віктор Анатолійович не володіє пакетом акцій Товариства та є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю фірми «Астарта-Київ», що володіє 5,5% статутного капіталу Товариства.
 3. фізичну особу Родцевич Наталію Миколаївну членом Наглядової Ради ПрАТ «УАСК», як представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт». Родцевич Наталія Миколаївна не володіє пакетом акцій Товариства та є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт», що володіє 9,75% статутного капіталу Товариства.
 4. фізичну особу Дехтярь Світлану Володимирівну членом Наглядової Ради ПрАТ «УАСК», як представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Добробут». Дехтярь Світлана Володимирівна не володіє пакетом акцій Товариства та є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Добробут», що володіє 84,75% статутного капіталу Товариства.
 5. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства (у додатках).
 6. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П. на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради Гладким Віктором Анатолійовичем, Родцевич Наталією Миколаївною та Дехтярь Світланою Володимирівною на умовах, визначених цим рішенням річних загальних зборів акціонерів.
 7. Голові Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П., забезпечити розкриття особливої інформації (зміна складу посадових осіб) у відповідності до порядку, визначеного законодавством України.

Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента