Повідомлення

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

ПрАТ СК «Українська аграрно-страхова компанія» оголошує конкурс по відбору суб’єктів аудиторської діяльності, що можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «Українська аграрно-страхова компанія».

Вимоги до аудиторських фірм:

– наявність Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

– наявність Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

– наявність Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане згідно розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

– репутація на ринку;

– наявність в реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

– наявність Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, видане рішенням Аудиторської палати України;

– відповідність критеріям відбору.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

· підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до ДКЦПФР;

· підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Національного банку України (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності);

· підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика);

· підтвердження Звіту про управління (Звіт керівництва) Товариства (за домовленістю сторін у якості додаткової послуги).

Терміни та строки:

– Період подачі документів до 26.11.2020 р.

– Період, що перевіряється 01.01.2020 -31.12.2020 р.

– Дата і час проведення конкурсу – 27.11.2020 р. об 11 год. за Київським часом.

– Дата рішення щодо призначення аудитора – 01.12.2020 р.

– Строк повідомлення про результати конкурсу та прийняте рішення про призначення суб’єкта аудиторської діяльності – протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття рішення про призначення аудитора, шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Замовника в мережі Інтернет.

Документи в електронному вигляді надсилайте, будь-ласка, на електронну адресу uaic@uaic.com.ua

– Комерційна пропозиція з зазначенням ціни послуг;

– Лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”:

– Скан копія Свідоцтва про реєстрацію;

– Скан копія Свідоцтва Аудиторської палати;

– Скан копія Свідоцтва контролю якості;

– Скан копії сертифікатів аудиторів.

Критерії відбору учасників:

Під час обрання переможця конкурсу суб’єкт аудиторської діяльності перевіряється на відповідність вимогам, передбачених Порядком проведення конкурсу по відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 р. ПрАТ «СК «Українська аграрно-страхова компанія» (ПрАТ «УАСК»), зокрема щодо:

– відповідності вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

-включення суб’єкта аудиторської діяльності до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ;

– перевірки суб’єктів аудиторської діяльності – аудиторів, які не мають не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості або на яких протягом останнього року не накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційних правопорушень, а також особи, до яких не було застосовано протягом останнього року стягнення у вигляді виключення з Реєстру за подання до Реєстру недостовірної інформації.

Суб’єкти аудиторської діяльності повинні відповідати іншим вимогам до аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, встановлених законодавством України, в тому числі вимогам до внутрішньої організації роботи з виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Суб’єкт аудиторської діяльності, претендент на надання послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності замовника, або учасник аудиторської мережі, до якої належить такий суб’єкт аудиторської діяльності, не має права безпосередньо або опосередковано надавати

замовнику, його материнській компанії (резиденту України) та/або дочірнім підприємствам (резидентам України) послуги з розробки та впровадження процедур внутрішнього контролю, управління ризиками, а також інформаційних технологій у фінансовій сфері.

Для підтвердження відповідності вимогам перевіряється:

– наявність Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

– наявність Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

– наявність Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане згідно розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

– репутація на ринку;

– наявність в реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

– наявність Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, видане рішенням Аудиторської палати України.

Аудиторські послуги можуть надаватись лише суб’єктом аудиторської діяльності, у якого відсутні порушення вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, а тому числі аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб:

1) не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов’язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;

2) не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;

3) не перебували протягом періодів, зазначених у частині першій статті 10 Закону про аудит, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів .

При прийнятті рішення про обрання переможця враховуються також нижченаведені додаткові критерії відбору:

1. позитивні відгуки про суб’єкта аудиторської діяльності в аудиторській мережі (в разі членства суб’єкта аудиторської діяльності в аудиторській мережі);

2. наявність відомостей про проходження аудитором/суб’єктом аудиторської діяльності перевірки системи контролю якості аудиторських послуг;

3. наявність чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який провадить обов’язковий аудит

фінансової звітності, строк дії такого договору, відомості про страховика та страхову суму;

4. кількість аудиторів, які є працівниками суб’єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номера реєстрації у Реєстрі;

5. дані про наявність відокремлених підрозділів аудиторської фірми, у тому числі місцезнаходження, контактна інформація (номери телефонів, електронна адреса, адреса веб-сторінки за наявності);

6. інформація про досвід у наданні аудитором/суб’єктом аудиторської діяльності послуг на користь підприємств, що становить суспільний інтерес.

При відборі застосовується принцип недискримінації учасників.

Вимоги до підтвердних документів конкурсної документації. Спосіб подання конкурсних пропозицій.

Документи, що подаються суб’єктом аудиторської діяльності для участі в Конкурсі, мають бути викладені українською мовою та засвідчені підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності та печаткою (за наявності).

Конкурсна документація подається за три робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) в електронному вигляді ( у вигляді сканованих копій документів) на електронну адресу uaic@uaic.com.ua та/або особисто шляхом подання оригінальних документів у друкованому вигляді з описом підтвердних документів, що додаються.

Конкурсна документація у друкованому вигляді подається за місцезнаходженням Замовника.

Учасник має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання.

Підстави для відхилення

Підстави для відхилення Товариством суб’єкта аудиторської діяльності у Конкурсі є:

– невідповідність вимогам Закону про аудит;

– неналежне оформлення чи надання не повного пакету документів, або не достовірної інформації;

– конкурсна пропозиція надана після кінцевого строку подачі документів і Замовником прийнято рішення про відмову у задоволенні клопотання учасника про поновлення строку подачі документів.

Додаткові відомості:

Суб’єкти аудиторської діяльності, які виявили бажання брати участь у Конкурсі, мають можливість безкоштовно ознайомитись із інформацією щодо проведення Конкурсу, зокрема із Порядком проведення конкурсу по відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 р. ПрАТ «СК «Українська аграрно-страхова компанія», іншою тендерною документацією.

Товариство залишає за собою право проводити додатковий збір документів – суб’єктів аудиторської діяльності з метою уточнення інформації про такого Учасника.