Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанія”

2. Код за ЄДРПОУ: 22800936

3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, Ярославська, буд. 58

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-94-02, (044) 585-94-02

5. Електронна поштова адреса: olesia.ishchuk@uaic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 14.02.2019 р. (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, граничною сукупною вартістю до 800 000 тис.грн. за наступними характеристиками:

страхування, перестрахування, фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управління ними, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Гранична сукупна вартість правочинів – 800 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1489,56%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення – 0 штук.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління            Іщук О.П.                         14.02.2019

Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”

2. Код за ЄДРПОУ: 22800936

3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, Ярославська, буд. 58

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-94-02, (044) 585-94-02

5. Електронна поштова адреса: olesia.ishchuk@uaic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 14.02.2019 р. (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) прийнято рішення про схвалення Товариством вчинених значних правочинів, а саме: Договорів про надання послуг зі страхування майна.

Предмет правочину: Договори про надання послуг зі страхування майна.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 881 020 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 53 707 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 640 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” – 70 000 штук, “проти” – 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 14.02.2019 р. (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) прийнято рішення про схвалення Товариством вчинених значних правочинів, а саме: Договорів про розміщення грошових коштів на депозит.

Предмет правочину: Договори про розміщення грошових коштів на депозит.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 39 674,1 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 53 707 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 73,87 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” – 70 000 штук, “проти” – 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 14.02.2019 р. (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) прийнято рішення про схвалення Товариством вчинених значних правочинів, а саме: Договорів перестрахування.

Предмет правочину: Договори перестрахування.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 872 209,8 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 53 707 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 624 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” – 70 000 штук, “проти” – 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 14.02.2019 р. (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) прийнято рішення про схвалення Товариством вчинених значних правочинів, а саме: Договорів з купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики.

Предмет правочину: Договори з купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 12 189,38 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 53 707 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 22,696%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” – 70 000 штук, “проти” – 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                                      Іщук О.П.                       14.02.2019

Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”

2. Код за ЄДРПОУ: 22800936

3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, Ярославська, буд. 58

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-94-02, (044) 585-94-02

5. Електронна поштова адреса: olesia.ishchuk@uaic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

14.02.2019 р. позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Грачова Олександра Володимировича. Підстава такого рішення: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.), заява Грачова О.В. Паспортні дані: паспорт серії МО, № 127298, виданий 31.07.1996 р. Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській обл. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 14.12.2017 р.

14.02.2019 р. позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) прийнято рішення обрати Шмалько Наталію Сергіївну, незалежного директора, Членом Наглядової ради з 15.02.2019 р. Підстава такого рішення: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.). Паспортні дані: паспорт серії ЕО, № 830810, виданий 27.04.2000 р. Центральним РВ ММУ УМВС  України в Миколаївській обл. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: на строк дії повноважень Наглядової ради, обраної 14.12.2017 р. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: менеджер центру корпоративного бізнесу, начальник відділу казначейства, заступник фінансового директора.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                        Іщук О.П.                14.02.2019

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Повідомлення

На виконання ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» повідомляє інформацію про  загальну кількість акцій та голосуючих акцій на позачергових  загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 14 лютого 2019 року об 11:00 год., станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 08 лютого 2019 року.

Загальна кількість акцій – 70 000 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій –  70 000 шт.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного  та проекту рішень позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія», які відбудуться 14 лютого 2019 року.  

Зміни внесені за пропозицією акціонера – ТОВ фірма «Астарта-Київ», який є власником більше 5% голосуючих акцій. Проект порядку денного та проект рішень доповнено новими питаннями та змінами до проекту порядку денного.

З урахуванням внесених на підставі протоколу Наглядової ради Товариства №04 від 30.01.2019 року змін, перелік питань, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, є наступними:

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії зборів та затвердження її складу.
 2. Обрання голови та секретаря зборів.
 3. Затвердження регламенту роботи зборів та порядок прийняття рішень з питань порядку денного.
 4. Про схвалення вчинених від імені ПрАТ «УАСК» значних правочинів та надання згоди на будь-які майбутні зміни до таких правочинів.
 5. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «УАСК» значних правочинів, які можуть вчинятися у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення таких правочинів.
 6. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «УАСК».
 7. Обрання члена Наглядової ради ПрАТ «УАСК» та затвердження умов договору, що укладатиметься із членом Наглядової ради Товариства.

Проекти рішень:

Питання 1 порядку денного:          

 1. Обрання лічильної комісії зборів та затвердження її складу.

Проект рішення:

1.         Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Ткаченко Тетяна Миколаївна, член лічильної комісії – Роспотнюк Любов Іванівна.

Питання 2 порядку денного:

2.         Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

1.         Обрати Головою зборів  – Терлецьку Олену Юріївну; секретарем зборів – Грачова Олександра Володимировича.

Питання 3 порядку денного:

3.         Затвердження регламенту роботи зборів та порядок прийняття рішень з питань порядку денного.

Проект рішення:

 1. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства 14 лютого 2019 року:
  1. Початок загальних зборів – об 11:00 годині.
  1. Доповідь Голови зборів щодо питань порядку денного – до 10 хвилин.
  1. Виступи учасників загальних зборів з питань порядку денного – до 10 хвилин.
  1. Виступи по обговоренню питань порядку денного – до 5 хвилин.
  1. Відповіді на запитання учасників загальних зборів – до 5 хвилин.
  1. Заключне слово Голови зборів –  до 5 хвилин.
  1. Роботу загальних зборів закінчити до 12.00 години.
 • Порядок прийняття рішень загальними зборами здійснюється шляхом голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного, винесених на голосування.
 • Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 • Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства.
 • Підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія.
 • За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії

Питання 4 порядку денного:

4.         Про схвалення вчинених від імені ПрАТ «УАСК» значних правочинів та надання згоди на будь-які майбутні зміни до таких правочинів.

Проект рішення:

1. Схвалити вчинені від імені ПрАТ «УАСК» наступні значні правочини:

1.1. Договори про надання послуг зі страхування майна:

1)   Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів – 881 020,00 (тис. грн.) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності –53 707 (тис. грн). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  складає 1640%.

1.2. Договори про розміщення грошових коштів на депозит:

1)   Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів – 39 674,1 (тис. грн.)  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 (тис. грн). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 74 %.

1.3.  Договори перестрахування:

1)  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів – 872 209,80 (тис. грн.). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 (тис. грн). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 1624%.

1.4.  Договори з купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики:

1) Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів – 12 189,38 (тис. грн.). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 (тис. грн). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  складає 23 %.

2.         Надати згоду на будь-які майбутні зміни до вище перелічених договорів, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства, зокрема, але не виключно, будь-які зміни  внаслідок яких збільшується строк дії даних договорів, збільшується розмір платежів, в тому числі розмір відсотків та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договорами повинно сплачувати.  Такі зміни не є підставою для припинення зобов’язань Товариства та не потребують додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства. Встановлені зобов’язання залишаються чинними протягом строку дії вище перелічених договорів, з урахуванням будь-яких майбутніх змін щодо обсягу відповідальності Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3.         Уповноважити Голову Правління ПрАТ «УАСК» Іщук Олесю Петрівну, або особу, що виконує її обов’язки, з правом передоручення на її розсуд, визначати та змінювати решту умов договорів, зазначених у пункті 1 цього рішення, додаткових угод до них, вносити зміни в решту умов договорів та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до них, що будуть укладатись в майбутньому без додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання 5 порядку денного:

5.         Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «УАСК» значних правочинів, які можуть вчинятися у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Проект рішення:

1.         Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «УАСК» протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, граничною сукупною вартістю протягом року до 800 000 тис. грн., зокрема, але не виключно, наступного характеру: страхування, перестрахування, фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів (договорів):

– перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

– перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

– буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства  за даними останньої річної фінансової звітності.

Гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом згаданих правочинів (договорів) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 (тис. грн.). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 1650%.

 2.        Уповноважити Голову правління ПрАТ «УАСК» Іщук Олесю Петрівну, або особу, що виконує її обов’язки, з правом передоручення на її розсуд, на підписання та укладання вищезазначених значних правочинів та додатків до них в порядку та на умовах, визначених даним рішенням, а також здійснювати всі інші юридично значимі дії, необхідні для вчинення вищезазначених значних правочинів, в рамках встановленої їх граничної вартості.

3.         Вчинення значних правочинів є чинним незалежно від збільшення протягом року з дати прийняття даного рішення ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют тощо.

Питання 6 порядку денного:

6.         Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «УАСК».

Проект рішення:

1.         Достроково з 14 лютого 2019 року припинити повноваження члена Наглядової Ради Товариства Грачова Олександра Володимировича, обраного рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК», протокол № 39 від 14 грудня 2017 року. 

2.         Договір про виконання функцій члена Наглядової Ради між ПрАТ «УАСК» та Грачовим Олександром Володимировичем від 19 грудня 2017 року вважати таким, що припинив свою дію з 14 лютого 2019 року.

3.         Голові Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П., забезпечити розкриття особливої інформації (зміна складу посадових осіб) у відповідності до порядку, визначеного законодавством України.

Питання 7 порядку денного:

7.         Обрання члена Наглядової ради ПрАТ «УАСК» та затвердження умов договору, що укладатиметься із членом Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1.         Обрати члена Наглядової Ради ПрАТ «УАСК» – фізичну особу Шмалько Наталю Сергіївну. Шмалько Наталя Сергіївна не володіє пакетом акцій Товариства та не є представником акціонера або групи акціонерів Товариства.

2.         Визначити датою набуття повноважень новообраного члена Наглядової ради – 15 лютого 2019 року.

3.         Затвердити строк повноважень новообраного члена Наглядової ради – до дати припинення повноважень Наглядової ради Товариства, у складі, призначеному рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК», протокол № 39 від 14 грудня 2017 року.

4.         Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства Шмалько Наталею Сергіївною.

5.         Уповноважити Голову Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П. на підписання від імені Товариства договору з членом  Наглядової ради Шмалько Наталею Сергіївною на умовах, визначених даним  рішенням  позачергових загальних зборів акціонерів.

6.         Голові Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П., забезпечити розкриття особливої інформації (зміна складу посадових осіб) у відповідності до порядку, визначеного законодавством України.

Звертаємо увагу акціонерів, що місце, дата, час та інші умови проведення позачергових Загальних Зборів Товариства, не змінюються.

Наглядова Рада ПрАТ «УАСК»