Повідомлення

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія»

Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 20 квітня 2021 року. 

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» (скорочене найменування – ПрАТ «УАСК»), ідентифікаційний код 22800936,  місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58.

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 20 квітня 2021 р. об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, поверх 1, офіс 105.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проводитись 20 квітня 2021 р. з 10.30 до 11.00 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів (04070, Україна, м. Київ, вул. Ярославська, 58, поверх 1, офіс 105). Учасникам загальних зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу – паспорт. Представники акціонерів повинні мати належним чином оформлену довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Перелік акціонерів ПрАТ «УАСК», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, призначених на 20 квітня 2021 року, складається станом на 24 годину 14 квітня 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
 4. Розгляд звіту правління Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за підсумками роботи за 2020 рік.
 7. Затвердження порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.
 8. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «УАСК» значних правочинів, які можуть вчинятися у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Проекти рішень:

По питанню №1:

 1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Ткаченко Тетяна Миколаївна, член лічильної комісії – Макаревич Ліна Василівна.

По питанню №2:

 1. Обрати Головою зборів  – Родцевич Наталію Миколаївну, секретарем зборів – Дехтярь Світлану Володимирівну.

По питанню №3:                                                                                              

1. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства 20 квітня 2021 року:

1) Початок загальних зборів – об 11:00 годині.

2) Доповідь Голови зборів щодо питань порядку денного – до 10 хвилин.

3) Виступи учасників загальних зборів з питань порядку денного – до 10 хвилин.

4) Виступи по обговоренню питань порядку денного – до 5 хвилин.

5) Відповіді на запитання учасників загальних зборів – до 5 хвилин.

6) Заключне слово Голови зборів –  до 5 хвилин.

7) Роботу загальних зборів закінчити до 14.00 години.

2. Порядок прийняття рішень загальними зборами здійснюється шляхом голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства.

5. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія.

6. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії.

По питанню №4:

 1. Затвердити звіт правління Товариства за 2020 рік (у Додатку) та прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2021 році.

По питанню №5:

 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік (у Додатку) та прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2021 році.

По питанню №6:

 1. Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства із висновком зовнішнього аудиту за підсумками роботи за 2020 рік з валютою балансу 61 056 тис. грн. та чистим прибутком 3929,00 тис. грн. (у Додатку).  
 2. За результатами розгляду висновку річного звіту Товариства за 2020 рік та висновку зовнішнього аудиту, прийняти їх до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2021 році.

По питанню №7:

1.         Затвердити чистий прибуток Товариства за 2020 рік у розмірі  3929,00 тис. грн.

2.         Визначити наступний порядок розподіл чистого прибутку Товариства за 2020 рік:

Чистий прибуток Товариства залишити нерозподіленим.

3.         Дивіденди  за результатами діяльності за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №8:

1.         Надати згоду на вчинення ПрАТ «УАСК» наступних значних правочинів, вартість яких перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів, згідно з даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «УАСК», які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення.

2.         Гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом згаданих правочинів (договорів) протягом року становить  – 900 000 тис. грн. або еквівалент у іноземній валюті станом на дату укладення відповідного договору або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладеного раніше договору. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 61056 (тис. грн.). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 1474%.

3.         Уповноважити Голову правління ПрАТ «УАСК» Іщук Олесю Петрівну, або особу, що виконує її обов’язки, з правом передоручення на її розсуд, на підписання та укладання вищезазначених значних правочинів та додатків до них в порядку та на умовах, визначених даним рішенням, а також здійснювати всі інші юридично значимі дії, необхідні для вчинення вищезазначених значних правочинів, в рамках встановленої їх граничної вартості.

4.         Вчинення значних правочинів є чинним незалежно від збільшення протягом року з дати прийняття даного рішення ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют тощо.

Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента