Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”
 2. Код за ЄДРПОУ: 22800936
 3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, Ярославська, буд. 58
 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-94-02, (044) 585-94-02
 5. Електронна поштова адреса: olesia.ishchuk@uaic.com.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://uaic.com.ua/
 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Наглядовою Радою Товариства 07.11.2018 р. прийнято рішення призначити на посаду аудитора служби внутрішнього аудиту Борковського Андрія Миколайовича з 07.11.2018 р. за сумісництвом (паспорт серії СР, №374125, виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 20.03.1998 р.). Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 07.11.2018 р. (Протокол №12 від 07.11.2018 р.). Строк, на який призначено: безстроково. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: провідний фахівець служби внутрішнього аудиту.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Голова Правління                         Іщук О.П.                                                       08.11.2018

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”
 2. Код за ЄДРПОУ: 22800936
 3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, вул. Ярославська, 58
 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-94-02, (044) 585-94-02
 5. Електронна поштова адреса: olesia.ishchuk@uaic.com.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua
 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Головою Правління Товариства 31.07.2018 р. прийнято рішення звільнити з посади головного бухгалтера Товариство з обмеженою відповідальністю “Правова бухгалтерська компанія “Преміум-Аутсорсінг” (ідентифікаційний код юридичної особи 37267389). Підстава такого рішення – наказ Голови Правління Товариства №49 від 31.07.2018 р. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді, – 2 роки 4 місяці. Акціями Товариства не володіє.

Головою Правління Товариства 31.07.2018 р. прийнято рішення призначити на посаду головного бухгалтера Алєксєєву Світлану Володимирівну (паспорт серії НМ №216702, виданий Варвинським РВ УМВС України в Чернігівській обл. 03.12.2005р.). Підстава такого рішення – наказ Голови Правління Товариства № 7-к/тр від 31.07.2018 р. Строк, на який призначено, – безстроково. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років, – з 2013 по 2014 р.р. – Провідний бухгалтер ТОВ “ПБК “Преміум-Аутсоррсінг”, з 2014 по 2016 р.р. – Провідний бухгалтер ФОП Ліщук Тетяна Василівна, з 2016 р. по т.ч. – Провідний бухгалтер ТОВ “ПБК “Преміум-Аутсоррсінг”. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Голова правління Іщук І.П. 31.08.2018

Особлива інформація

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння Iщук Олеся Петрiвна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.06.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Read more

ІНФОРМАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ

відповідно до підп.4), п.4, ст.35 Закону України Про акціонерні товариства.

ПрАТ «УАСК» надає   інформацію про загальну кількість акцій  станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  (21.06.2018 року) – 70000 штук;

інформацію про загальну кількість голосуючих акцій  станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  (21.06.2018 року) – 70000 штук.

25.06.2018 року.

ІНФОРМАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ

відповідно до підп.4), п.4, ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

 

ПрАТ «УАСК» надає   інформацію про загальну кількість акцій  станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  (18.04.2018 року) – 70000 штук;

 

інформацію про загальну кількість голосуючих акцій  станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  (18.04.2018 року) – 70000.

 

23.05.2018 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”
 2. Код за ЄДРПОУ: 22800936
 3. Місцезнаходження: 18001 м. Черкаси, вул. Дашковича, 20, оф.226
 4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 56-65-25, (044) 585-94-02
 5. Електронна поштова адреса: uaic@uaic.com.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.uaic.com.ua
 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Загальними зборами акціонерів Товариства 14.12.2017 року прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Гладкого Вiктора Анатолiйовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.). У зв’язку з припиненням повноважень як члена Наглядової ради Товариства, припинено повноваження, як Голови Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена (Голови) Наглядової ради Товариства з 24.04.2015 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 14.12.2017 року прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ фірма “Астарта-Київ”, Гладкого Вiктора Анатолiйовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: заступник Голови ради директорів, фінансовий директор.

Загальними зборами акціонерів Товариства 14.12.2017 року прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ агрофірма “Добробут”, Терлецьку Олену Юріївну. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: директор, начальник управління.

Загальними зборами акціонерів Товариства 14.12.2017 року прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ ІПК “Полтавазернопродукт”, Грачова Олександра Володимировича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: начальник управління.

Членами Наглядової ради Товариства 14.12.2017 року прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Гладкого Вiктора Анатолiйовича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: заступник Голови ради директорів, фінансовий директор.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління                                                Іщук О.П.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанія”
 2. Код за ЄДРПОУ: 22800936
 3. Місцезнаходження: 18001 м. Черкаси, вул. Дашковича, 20, оф.226
 4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 56-65-25, (044) 585-94-02
 5. Електронна поштова адреса: uaic@uaic.com.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua/
 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

14.12.2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 14.12.2017 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, направлених на списання будь-якої заборгованості Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття рішення.

Гранична сукупна вартість правочинів – 30 000 000,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 58 019 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 51,707%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення – 0 штук.

14.12.2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 14.12.2017 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо придбання та/або відчуження Товариством корпоративних прав (часток) юридичних осіб, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття рішення.

Гранична сукупна вартість правочинів – 30 000 000,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 58 019 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 51,707%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення – 0 штук.

14.12.2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 14.12.2017 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, направлених на придбання оборотних засобів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття рішення.

Гранична сукупна вартість правочинів – 30 000 000,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 58 019 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 51,707%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення – 0 штук.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління                                                Іщук О.П.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно -страхова компанiя”
2. Код за ЄДРПОУ: 22800936

Read more