Повідомлення про конкурс

ПрАТ СК «Українська аграрно-страхова компанія» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”

2. Код за ЄДРПОУ: 22800936

3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, Ярославська, буд. 58

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-94-02, (044) 585-94-02

5. Електронна поштова адреса: olesia.ishchuk@uaic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Рішенням Голови Правління Товариства (Наказ № 3-к/тр від 04.03.2019 р.) Алєксєєву Світлану Володимирівну звільнено з посади Головного бухгалтера. Підстава такого рішення: Наказ № 3-к/тр від 04.03.2019 р., заява Алєксєєвої С.В. Посадова особа перебувала на посаді Головного бухгалтера з 31.07.2018 р. Паспортні дані: паспорт серії НМ, № 216702, виданий 03.12.2005 р. Варвинським РВ УМВС України в Чернігівській області. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Голови Правління Товариства 04.03.2019 р. (Наказ № 4-к/тр від 04.03.2019 р.) Старкову Світлану Петрівну призначено з 05.03.2019 р. Головним бухгалтером за сумісництвом в порядку переведення. Підстава такого рішення: Наказ №4-к/тр від 04.03.2019 р., заява Старкової С.П. Паспортні дані: паспорт серії ВВ № 884622, виданий 05.08.1999 р. Центрально-Міським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області. Строк, на який призначено особу, – безстроково. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                              Іщук О.П.                             05.03.2019

Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанія”

2. Код за ЄДРПОУ: 22800936

3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, Ярославська, буд. 58

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-94-02, (044) 585-94-02

5. Електронна поштова адреса: olesia.ishchuk@uaic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 14.02.2019 р. (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, граничною сукупною вартістю до 800 000 тис.грн. за наступними характеристиками:

страхування, перестрахування, фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управління ними, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Гранична сукупна вартість правочинів – 800 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1489,56%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення – 0 штук.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління            Іщук О.П.                         14.02.2019

Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”

2. Код за ЄДРПОУ: 22800936

3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, Ярославська, буд. 58

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-94-02, (044) 585-94-02

5. Електронна поштова адреса: olesia.ishchuk@uaic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 14.02.2019 р. (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) прийнято рішення про схвалення Товариством вчинених значних правочинів, а саме: Договорів про надання послуг зі страхування майна.

Предмет правочину: Договори про надання послуг зі страхування майна.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 881 020 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 53 707 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 640 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” – 70 000 штук, “проти” – 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 14.02.2019 р. (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) прийнято рішення про схвалення Товариством вчинених значних правочинів, а саме: Договорів про розміщення грошових коштів на депозит.

Предмет правочину: Договори про розміщення грошових коштів на депозит.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 39 674,1 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 53 707 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 73,87 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” – 70 000 штук, “проти” – 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 14.02.2019 р. (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) прийнято рішення про схвалення Товариством вчинених значних правочинів, а саме: Договорів перестрахування.

Предмет правочину: Договори перестрахування.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 872 209,8 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 53 707 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 624 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” – 70 000 штук, “проти” – 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 14.02.2019 р. (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) прийнято рішення про схвалення Товариством вчинених значних правочинів, а саме: Договорів з купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики.

Предмет правочину: Договори з купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 12 189,38 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 53 707 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 22,696%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” – 70 000 штук, “проти” – 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                                      Іщук О.П.                       14.02.2019

Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”

2. Код за ЄДРПОУ: 22800936

3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, Ярославська, буд. 58

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-94-02, (044) 585-94-02

5. Електронна поштова адреса: olesia.ishchuk@uaic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

14.02.2019 р. позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Грачова Олександра Володимировича. Підстава такого рішення: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.), заява Грачова О.В. Паспортні дані: паспорт серії МО, № 127298, виданий 31.07.1996 р. Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській обл. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 14.12.2017 р.

14.02.2019 р. позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) прийнято рішення обрати Шмалько Наталію Сергіївну, незалежного директора, Членом Наглядової ради з 15.02.2019 р. Підстава такого рішення: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.). Паспортні дані: паспорт серії ЕО, № 830810, виданий 27.04.2000 р. Центральним РВ ММУ УМВС  України в Миколаївській обл. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: на строк дії повноважень Наглядової ради, обраної 14.12.2017 р. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: менеджер центру корпоративного бізнесу, начальник відділу казначейства, заступник фінансового директора.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                        Іщук О.П.                14.02.2019

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Повідомлення

На виконання ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» повідомляє інформацію про  загальну кількість акцій та голосуючих акцій на позачергових  загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 14 лютого 2019 року об 11:00 год., станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 08 лютого 2019 року.

Загальна кількість акцій – 70 000 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій –  70 000 шт.

Повідомлення про результати конкурсу

Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» повідомляє, що за результатами проведеного конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності Наглядовою радою Товариства, згідно Протоколу засідання  № 3  від 22 січня 2019 року, було прийнято рішення про призначення суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік  ТОВ «Ейч Ел Бі Юкрейн».

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів

Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія»

Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» (надалі також – ПрАТ «УАСК» та/або Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, яке відбудеться 14 лютого 2019 р. за місцезнаходженням Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Ярославська, 58, поверх 1, офіс 105. Початок зборів  об 11:00 годині.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах буде проводитись 14 лютого 2019 р. з 10.30 до 11.00 за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів (04070, Україна, м. Київ, вул. Ярославська, 58, поверх 1, офіс 105). Учасникам загальних зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу – паспорт. Представники акціонерів повинні мати належним чином оформлену довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Перелік акціонерів ПрАТ «УАСК», які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, призначених на 14 лютого 2019 року, складається станом на 24 годину 08 лютого 2019 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Проект порядку денного:

1.         Обрання лічильної комісії зборів та затвердження її складу.

2.         Обрання голови та секретаря зборів.

3.         Затвердження регламенту роботи зборів та порядок прийняття рішень з питань порядку денного.

4.         Про схвалення вчинених від імені ПрАТ «УАСК» значних правочинів.

5.         Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «УАСК» значних правочинів, які можуть вчинятися у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Проекти рішень:

По питанню №1:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Ткаченко Тетяна Миколаївна, член лічильної комісії – Роспотнюк Любов Іванівна.

По питанню №2:

1. Обрати Головою зборів  – Терлецьку Олену Юріївну; секретарем зборів – Грачова Олександра Володимировича.

По питанню №3:

1. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства 14 лютого 2019 року:

1) Початок загальних зборів – об 11:00 годині.

2) Доповідь Голови зборів щодо питань порядку денного – до 10 хвилин.

3) Виступи учасників загальних зборів з питань порядку денного – до 10 хвилин.

4) Виступи по обговоренню питань порядку денного – до 5 хвилин.

5) Відповіді на запитання учасників загальних зборів – до 5 хвилин.

6) Заключне слово Голови зборів –  до 5 хвилин.

7) Роботу загальних зборів закінчити до 12.00 години.

2. Порядок прийняття рішень загальними зборами здійснюється шляхом голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства.

5. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія.

6. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії.

По питанню №4:

1. Схвалити вчинені від імені ПрАТ «УАСК» наступні значні правочини:

1) правочини з надання послуг страхування;

2) правочини з розміщення грошових коштів на депозит;

3) правочини з перестрахування;

4) правочини з купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики;

5) правочини з отриманням фінансової допомоги;

6) правочини за договорами з агентами.

По питанню №5:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «УАСК» протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення граничною сукупною вартістю 500 000 тис. грн., зокрема, але не виключно, наступного характеру:

– укладання і підписання договорів страхування за всіма видами обов’язкового і добровільного страхування, які має право здійснювати Товариство, договори перестрахування, інші договори, відповідно до умов яких Товариство бере на себе значний страховий ризик;

– правочини щодо відчуження будь-яких майнових та немайнових прав Товариства, придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок,  укладення договорів оренди, користування майном тощо;

– надання або одержання всіх видів послуг, позик, кредитів, розміщення депозитів, прийняття грошових зобов’язань, гарантій, одержання інших банківських послуг (продуктів) в банках України;

– розміщення Товариством коштів у фінансових установах та, відповідно, укладення, зміна та припинення угод на розміщення коштів Товариства;

– вчинення правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги;

– укладання і підписання договорів купівлі – продажу цінних паперів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики;

– укладення інших правочинів, за умови попереднього їх схвалення Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Голову правління ПрАТ «УАСК» Іщук Олесю Петрівну, або особу, що виконує її обов’язки, з правом передоручення на її розсуд, на підписання та укладання значних правочинів в порядку та на умовах, визначених даним Рішенням, а також здійснювати всі інші юридично значимі дії, необхідні для вчинення вищезазначених значних правочинів.

Адреса веб-сайту ПрАТ «УАСК», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також а також інша інформація відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://uaic.com.ua

Загальна кількість акцій Товариства складає 70 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складає 70 000 шт.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог законодавства, якими акціонери можуть користуватися після отримання Повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів у порядку, визначеному ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Кожний акціонер має право від дати надіслання Повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

З матеріалами, пов’язаними із проведенням позачергових загальних зборів Товариства можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (04070, Україна, м. Київ, вул. Ярославська, 58, 1 поверх, офіс 105) до дати проведення зборів у робочі дні з 14:00 до 16:00 години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення – Голова правління ПрАТ «УАСК» Іщук Олеся Петрівна. Телефони для довідок: (044) 585-94-02, (044) 585-94-01.

Кожний акціонер має право до початку загальних зборів на отримання письмової відповіді Товариства на своє письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Представник акціонера на загальних зборах акціонерів – фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, має право представляти інтереси акціонера та приймати участь у голосуванні від його імені на підставі довіреності.

Довіреність що видана акціонером – фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність від імені акціонера – юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера під час голосування на загальних зборах діє в межах завдання щодо голосування, визначених в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник має право голосувати на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також у будь-який час відкликати чи замінити свого представника. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Повідомлення про проведення загальних зборів  згідно статуту Товариства не підлягає опублікуванню у друкованих засобах масової інформації.

Інформація емітента цінних паперів

Повідомлення про конкурс

ПрАТ СК «Українська аграрно-страхова компанія» оголошує конкурс по відбору суб’єктів аудиторської діяльності, що можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік

04.01.2019

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «Українська аграрно-страхова компанія».

Порядок здійснення відбору суб’єкта аудиторської діяльності

Вимоги до аудиторських фірм:

– наявність Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

– наявність  Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

– наявність  Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане згідно розпорядження  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

– репутація на ринку;

– наявність  в реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

– наявність Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, видане рішенням Аудиторської палати України.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 

  • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до ДКЦПФР;
  • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Нацкомфінпослуг (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності);
  • підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика);

Терміни:

– Період подачі документів до 17.01.2019

– Період, що перевіряється 01.01.2018 -31.12.2018

– Дата оголошення конкурсу – 04.01.2019

– Дата рішення  щодо призначення аудитора – 22.01.2019.

Документи надсилайте, будь-ласка, на електронну адресу oleksandr.chepil@uaic.com.ua

– Комерційна пропозиція з зазначенням ціни послуг;

– Лист-запевнення  щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”:

– Скан копія Свідоцтва про реєстрацію;

– Скан копія Свідоцтва Аудиторської палати;

– Скан копія Свідоцтва контролю якості;

– Скан копії сертифікатів аудиторів.