ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного  та проекту рішень позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія», які відбудуться 14 лютого 2019 року.  

Зміни внесені за пропозицією акціонера – ТОВ фірма «Астарта-Київ», який є власником більше 5% голосуючих акцій. Проект порядку денного та проект рішень доповнено новими питаннями та змінами до проекту порядку денного.

З урахуванням внесених на підставі протоколу Наглядової ради Товариства №04 від 30.01.2019 року змін, перелік питань, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, є наступними:

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії зборів та затвердження її складу.
 2. Обрання голови та секретаря зборів.
 3. Затвердження регламенту роботи зборів та порядок прийняття рішень з питань порядку денного.
 4. Про схвалення вчинених від імені ПрАТ «УАСК» значних правочинів та надання згоди на будь-які майбутні зміни до таких правочинів.
 5. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «УАСК» значних правочинів, які можуть вчинятися у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення таких правочинів.
 6. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «УАСК».
 7. Обрання члена Наглядової ради ПрАТ «УАСК» та затвердження умов договору, що укладатиметься із членом Наглядової ради Товариства.

Проекти рішень:

Питання 1 порядку денного:          

 1. Обрання лічильної комісії зборів та затвердження її складу.

Проект рішення:

1.         Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Ткаченко Тетяна Миколаївна, член лічильної комісії – Роспотнюк Любов Іванівна.

Питання 2 порядку денного:

2.         Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

1.         Обрати Головою зборів  – Терлецьку Олену Юріївну; секретарем зборів – Грачова Олександра Володимировича.

Питання 3 порядку денного:

3.         Затвердження регламенту роботи зборів та порядок прийняття рішень з питань порядку денного.

Проект рішення:

 1. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства 14 лютого 2019 року:
  1. Початок загальних зборів – об 11:00 годині.
  1. Доповідь Голови зборів щодо питань порядку денного – до 10 хвилин.
  1. Виступи учасників загальних зборів з питань порядку денного – до 10 хвилин.
  1. Виступи по обговоренню питань порядку денного – до 5 хвилин.
  1. Відповіді на запитання учасників загальних зборів – до 5 хвилин.
  1. Заключне слово Голови зборів –  до 5 хвилин.
  1. Роботу загальних зборів закінчити до 12.00 години.
 • Порядок прийняття рішень загальними зборами здійснюється шляхом голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного, винесених на голосування.
 • Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 • Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства.
 • Підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія.
 • За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії

Питання 4 порядку денного:

4.         Про схвалення вчинених від імені ПрАТ «УАСК» значних правочинів та надання згоди на будь-які майбутні зміни до таких правочинів.

Проект рішення:

1. Схвалити вчинені від імені ПрАТ «УАСК» наступні значні правочини:

1.1. Договори про надання послуг зі страхування майна:

1)   Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів – 881 020,00 (тис. грн.) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності –53 707 (тис. грн). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  складає 1640%.

1.2. Договори про розміщення грошових коштів на депозит:

1)   Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів – 39 674,1 (тис. грн.)  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 (тис. грн). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 74 %.

1.3.  Договори перестрахування:

1)  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів – 872 209,80 (тис. грн.). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 (тис. грн). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 1624%.

1.4.  Договори з купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики:

1) Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів – 12 189,38 (тис. грн.). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 (тис. грн). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  складає 23 %.

2.         Надати згоду на будь-які майбутні зміни до вище перелічених договорів, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства, зокрема, але не виключно, будь-які зміни  внаслідок яких збільшується строк дії даних договорів, збільшується розмір платежів, в тому числі розмір відсотків та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договорами повинно сплачувати.  Такі зміни не є підставою для припинення зобов’язань Товариства та не потребують додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства. Встановлені зобов’язання залишаються чинними протягом строку дії вище перелічених договорів, з урахуванням будь-яких майбутніх змін щодо обсягу відповідальності Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3.         Уповноважити Голову Правління ПрАТ «УАСК» Іщук Олесю Петрівну, або особу, що виконує її обов’язки, з правом передоручення на її розсуд, визначати та змінювати решту умов договорів, зазначених у пункті 1 цього рішення, додаткових угод до них, вносити зміни в решту умов договорів та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до них, що будуть укладатись в майбутньому без додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання 5 порядку денного:

5.         Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «УАСК» значних правочинів, які можуть вчинятися у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Проект рішення:

1.         Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «УАСК» протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, граничною сукупною вартістю протягом року до 800 000 тис. грн., зокрема, але не виключно, наступного характеру: страхування, перестрахування, фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів (договорів):

– перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

– перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

– буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства  за даними останньої річної фінансової звітності.

Гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом згаданих правочинів (договорів) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 (тис. грн.). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 1650%.

 2.        Уповноважити Голову правління ПрАТ «УАСК» Іщук Олесю Петрівну, або особу, що виконує її обов’язки, з правом передоручення на її розсуд, на підписання та укладання вищезазначених значних правочинів та додатків до них в порядку та на умовах, визначених даним рішенням, а також здійснювати всі інші юридично значимі дії, необхідні для вчинення вищезазначених значних правочинів, в рамках встановленої їх граничної вартості.

3.         Вчинення значних правочинів є чинним незалежно від збільшення протягом року з дати прийняття даного рішення ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют тощо.

Питання 6 порядку денного:

6.         Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «УАСК».

Проект рішення:

1.         Достроково з 14 лютого 2019 року припинити повноваження члена Наглядової Ради Товариства Грачова Олександра Володимировича, обраного рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК», протокол № 39 від 14 грудня 2017 року. 

2.         Договір про виконання функцій члена Наглядової Ради між ПрАТ «УАСК» та Грачовим Олександром Володимировичем від 19 грудня 2017 року вважати таким, що припинив свою дію з 14 лютого 2019 року.

3.         Голові Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П., забезпечити розкриття особливої інформації (зміна складу посадових осіб) у відповідності до порядку, визначеного законодавством України.

Питання 7 порядку денного:

7.         Обрання члена Наглядової ради ПрАТ «УАСК» та затвердження умов договору, що укладатиметься із членом Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1.         Обрати члена Наглядової Ради ПрАТ «УАСК» – фізичну особу Шмалько Наталю Сергіївну. Шмалько Наталя Сергіївна не володіє пакетом акцій Товариства та не є представником акціонера або групи акціонерів Товариства.

2.         Визначити датою набуття повноважень новообраного члена Наглядової ради – 15 лютого 2019 року.

3.         Затвердити строк повноважень новообраного члена Наглядової ради – до дати припинення повноважень Наглядової ради Товариства, у складі, призначеному рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК», протокол № 39 від 14 грудня 2017 року.

4.         Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства Шмалько Наталею Сергіївною.

5.         Уповноважити Голову Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П. на підписання від імені Товариства договору з членом  Наглядової ради Шмалько Наталею Сергіївною на умовах, визначених даним  рішенням  позачергових загальних зборів акціонерів.

6.         Голові Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П., забезпечити розкриття особливої інформації (зміна складу посадових осіб) у відповідності до порядку, визначеного законодавством України.

Звертаємо увагу акціонерів, що місце, дата, час та інші умови проведення позачергових Загальних Зборів Товариства, не змінюються.

Наглядова Рада ПрАТ «УАСК»

Повідомлення про результати конкурсу

Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» повідомляє, що за результатами проведеного конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності Наглядовою радою Товариства, згідно Протоколу засідання  № 3  від 22 січня 2019 року, було прийнято рішення про призначення суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік  ТОВ «Ейч Ел Бі Юкрейн».

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів

Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія»

Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» (надалі також – ПрАТ «УАСК» та/або Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, яке відбудеться 14 лютого 2019 р. за місцезнаходженням Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Ярославська, 58, поверх 1, офіс 105. Початок зборів  об 11:00 годині.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах буде проводитись 14 лютого 2019 р. з 10.30 до 11.00 за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів (04070, Україна, м. Київ, вул. Ярославська, 58, поверх 1, офіс 105). Учасникам загальних зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу – паспорт. Представники акціонерів повинні мати належним чином оформлену довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Перелік акціонерів ПрАТ «УАСК», які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, призначених на 14 лютого 2019 року, складається станом на 24 годину 08 лютого 2019 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Проект порядку денного:

1.         Обрання лічильної комісії зборів та затвердження її складу.

2.         Обрання голови та секретаря зборів.

3.         Затвердження регламенту роботи зборів та порядок прийняття рішень з питань порядку денного.

4.         Про схвалення вчинених від імені ПрАТ «УАСК» значних правочинів.

5.         Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «УАСК» значних правочинів, які можуть вчинятися у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Проекти рішень:

По питанню №1:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Ткаченко Тетяна Миколаївна, член лічильної комісії – Роспотнюк Любов Іванівна.

По питанню №2:

1. Обрати Головою зборів  – Терлецьку Олену Юріївну; секретарем зборів – Грачова Олександра Володимировича.

По питанню №3:

1. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства 14 лютого 2019 року:

1) Початок загальних зборів – об 11:00 годині.

2) Доповідь Голови зборів щодо питань порядку денного – до 10 хвилин.

3) Виступи учасників загальних зборів з питань порядку денного – до 10 хвилин.

4) Виступи по обговоренню питань порядку денного – до 5 хвилин.

5) Відповіді на запитання учасників загальних зборів – до 5 хвилин.

6) Заключне слово Голови зборів –  до 5 хвилин.

7) Роботу загальних зборів закінчити до 12.00 години.

2. Порядок прийняття рішень загальними зборами здійснюється шляхом голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства.

5. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія.

6. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії.

По питанню №4:

1. Схвалити вчинені від імені ПрАТ «УАСК» наступні значні правочини:

1) правочини з надання послуг страхування;

2) правочини з розміщення грошових коштів на депозит;

3) правочини з перестрахування;

4) правочини з купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики;

5) правочини з отриманням фінансової допомоги;

6) правочини за договорами з агентами.

По питанню №5:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «УАСК» протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення граничною сукупною вартістю 500 000 тис. грн., зокрема, але не виключно, наступного характеру:

– укладання і підписання договорів страхування за всіма видами обов’язкового і добровільного страхування, які має право здійснювати Товариство, договори перестрахування, інші договори, відповідно до умов яких Товариство бере на себе значний страховий ризик;

– правочини щодо відчуження будь-яких майнових та немайнових прав Товариства, придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок,  укладення договорів оренди, користування майном тощо;

– надання або одержання всіх видів послуг, позик, кредитів, розміщення депозитів, прийняття грошових зобов’язань, гарантій, одержання інших банківських послуг (продуктів) в банках України;

– розміщення Товариством коштів у фінансових установах та, відповідно, укладення, зміна та припинення угод на розміщення коштів Товариства;

– вчинення правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги;

– укладання і підписання договорів купівлі – продажу цінних паперів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики;

– укладення інших правочинів, за умови попереднього їх схвалення Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Голову правління ПрАТ «УАСК» Іщук Олесю Петрівну, або особу, що виконує її обов’язки, з правом передоручення на її розсуд, на підписання та укладання значних правочинів в порядку та на умовах, визначених даним Рішенням, а також здійснювати всі інші юридично значимі дії, необхідні для вчинення вищезазначених значних правочинів.

Адреса веб-сайту ПрАТ «УАСК», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також а також інша інформація відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://uaic.com.ua

Загальна кількість акцій Товариства складає 70 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складає 70 000 шт.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог законодавства, якими акціонери можуть користуватися після отримання Повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів у порядку, визначеному ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Кожний акціонер має право від дати надіслання Повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

З матеріалами, пов’язаними із проведенням позачергових загальних зборів Товариства можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (04070, Україна, м. Київ, вул. Ярославська, 58, 1 поверх, офіс 105) до дати проведення зборів у робочі дні з 14:00 до 16:00 години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення – Голова правління ПрАТ «УАСК» Іщук Олеся Петрівна. Телефони для довідок: (044) 585-94-02, (044) 585-94-01.

Кожний акціонер має право до початку загальних зборів на отримання письмової відповіді Товариства на своє письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Представник акціонера на загальних зборах акціонерів – фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, має право представляти інтереси акціонера та приймати участь у голосуванні від його імені на підставі довіреності.

Довіреність що видана акціонером – фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність від імені акціонера – юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера під час голосування на загальних зборах діє в межах завдання щодо голосування, визначених в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник має право голосувати на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також у будь-який час відкликати чи замінити свого представника. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Повідомлення про проведення загальних зборів  згідно статуту Товариства не підлягає опублікуванню у друкованих засобах масової інформації.

Інформація емітента цінних паперів

Повідомлення про конкурс

ПрАТ СК «Українська аграрно-страхова компанія» оголошує конкурс по відбору суб’єктів аудиторської діяльності, що можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік

04.01.2019

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «Українська аграрно-страхова компанія».

Порядок здійснення відбору суб’єкта аудиторської діяльності

Вимоги до аудиторських фірм:

– наявність Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

– наявність  Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

– наявність  Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане згідно розпорядження  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

– репутація на ринку;

– наявність  в реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

– наявність Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, видане рішенням Аудиторської палати України.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 

 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до ДКЦПФР;
 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Нацкомфінпослуг (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності);
 • підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика);

Терміни:

– Період подачі документів до 17.01.2019

– Період, що перевіряється 01.01.2018 -31.12.2018

– Дата оголошення конкурсу – 04.01.2019

– Дата рішення  щодо призначення аудитора – 22.01.2019.

Документи надсилайте, будь-ласка, на електронну адресу oleksandr.chepil@uaic.com.ua

– Комерційна пропозиція з зазначенням ціни послуг;

– Лист-запевнення  щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”:

– Скан копія Свідоцтва про реєстрацію;

– Скан копія Свідоцтва Аудиторської палати;

– Скан копія Свідоцтва контролю якості;

– Скан копії сертифікатів аудиторів.

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”
 2. Код за ЄДРПОУ: 22800936
 3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, Ярославська, буд. 58
 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-94-02, (044) 585-94-02
 5. Електронна поштова адреса: olesia.ishchuk@uaic.com.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://uaic.com.ua/
 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Наглядовою Радою Товариства 07.11.2018 р. прийнято рішення призначити на посаду аудитора служби внутрішнього аудиту Борковського Андрія Миколайовича з 07.11.2018 р. за сумісництвом (паспорт серії СР, №374125, виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 20.03.1998 р.). Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 07.11.2018 р. (Протокол №12 від 07.11.2018 р.). Строк, на який призначено: безстроково. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: провідний фахівець служби внутрішнього аудиту.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Голова Правління                         Іщук О.П.                                                       08.11.2018

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”
 2. Код за ЄДРПОУ: 22800936
 3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, вул. Ярославська, 58
 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-94-02, (044) 585-94-02
 5. Електронна поштова адреса: olesia.ishchuk@uaic.com.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua
 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Головою Правління Товариства 31.07.2018 р. прийнято рішення звільнити з посади головного бухгалтера Товариство з обмеженою відповідальністю “Правова бухгалтерська компанія “Преміум-Аутсорсінг” (ідентифікаційний код юридичної особи 37267389). Підстава такого рішення – наказ Голови Правління Товариства №49 від 31.07.2018 р. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді, – 2 роки 4 місяці. Акціями Товариства не володіє.

Головою Правління Товариства 31.07.2018 р. прийнято рішення призначити на посаду головного бухгалтера Алєксєєву Світлану Володимирівну (паспорт серії НМ №216702, виданий Варвинським РВ УМВС України в Чернігівській обл. 03.12.2005р.). Підстава такого рішення – наказ Голови Правління Товариства № 7-к/тр від 31.07.2018 р. Строк, на який призначено, – безстроково. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років, – з 2013 по 2014 р.р. – Провідний бухгалтер ТОВ “ПБК “Преміум-Аутсоррсінг”, з 2014 по 2016 р.р. – Провідний бухгалтер ФОП Ліщук Тетяна Василівна, з 2016 р. по т.ч. – Провідний бухгалтер ТОВ “ПБК “Преміум-Аутсоррсінг”. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Голова правління Іщук І.П. 31.08.2018

Особлива інформація

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння Iщук Олеся Петрiвна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.06.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Read more

ІНФОРМАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ

відповідно до підп.4), п.4, ст.35 Закону України Про акціонерні товариства.

ПрАТ «УАСК» надає   інформацію про загальну кількість акцій  станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  (21.06.2018 року) – 70000 штук;

інформацію про загальну кількість голосуючих акцій  станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  (21.06.2018 року) – 70000 штук.

25.06.2018 року.

Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно-страхова компанiя” повідомляє, що в повідомленні про проведення загальних зборів, яке було оприлюднено у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 25.05.2018 року, була допущена технічна помилка, а саме:

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,  невірно вказана дата складення переліку 20 червня 2018 року.

Правильним вважати: дата складення переліку 21 червня 2018 року

Виправлене повідомлення буде оприлюднено повторно у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 21.06.2018 року.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Позачергові загальні збори  Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія» скликаються відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» з власної ініціативи наглядової ради.

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія»(скорочене найменування ПрАТ «УАСК»)   ідентифікаційний код 22800936,  місцезнаходження: Україна,: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58.

Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів:26 червня 2018 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, офіс 105.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах відбудеться 26 червня 2018 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 20 червня 2018 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного;:

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова лічильної комісії Ткаченко Тетяна Миколаївна; член лічильної комісії: Матющенко Любов Іванівна. Повноваження обраної лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів.

2.Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства :

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення з питання № 3 порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції» , з питання №6 «Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків», з питання №7  «Прийняття рішення про приватне розміщення акцій» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

З усіх інших питань рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати о в письмовому вигляді, зазначивши прізвище, ім.`я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

3.Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: внести зміни до статуту Товариства  у зв»язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства та затвердити його в новій  редакції.

4.Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити Голову правління Іщук Олесю Петрівну на підписання нової редакції статуту та вчинення необхідних дій для державної реєстрації статуту.

5.Внесення змін до положень Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган та затвердження цих положень. Уповноваження осіб на підписання положень.

Проект рішення:Внести зміни до положень «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган» та затвердити ці положення . Уповноважити Голову правління на підписання положень .

6.Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 17500 (сімнадцять тисяч п’ятсот) штук існуючої номінальної вартості 171,43 грн. за кожну акцію , загальною номінальною вартістю 3 000 025,00 грн. (три мільйони двадцять п’ять гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків. Оплата здійснюється грошовими коштами.

7.Прийняття рішення про приватне розміщення акцій.

Проект рішення: Прийняти рішення про приватне розміщення акцій та затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).

8.Про затвердження переліку осіб, серед  яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

Проект рішення: затвердити перелік осіб, серед  яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на яких приймається рішення про приватне розміщення (перелік додається).

 1. Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «УАСК», якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом ПрАТ «УАСК»,  якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження)  ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. 

 1. Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «УАСК», якому надаються повноваження щодо:

1) залучення до розміщення андеррайтера;

2)внесення змін до проспекту емісії акцій;

3) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

4) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

5) затвердження результатів приватного розміщення акцій;

6) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

7) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

8) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

9) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Проект рішення: Визначити Наглядову раду ПрАТ «УАСК»  уповноваженим органом,  якому надаються повноваження щодо:

1) залучення до розміщення андеррайтера;

2)внесення змін до проспекту емісії акцій;

3) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

4) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

5) затвердження результатів приватного розміщення акцій;

6) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

7) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

8) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

9) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

 1. Про визначення уповноважених осіб ПрАТ «УАСК», яким надаються повноваження:

1)проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

2) проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

3) проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення: Визначити Голову правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

1)проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

2) проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

3) проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.uaic.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери ПрАТ «УАСК»  можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, офіс 105, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Іщук Олеся Петрівна.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Для ознайомлення із зазначеними документами:

 • Акціонерам-фізичним особам мати при собі паспорт.
 • Представникам акціонерів мати при собі паспорт, документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Якщо представник  акціонера-юридичної особи має право представляти акціонера без довіреності – оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документів про призначення  на посаду особи, яка має повноваження представляти  інтереси акціонера без довіреності.
 • Крім того, для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПрАТ «УАСК»  – виписку про стан рахунку в цінних паперах , складену депозитарною установою станом на  дату звернення акціонера (представника акціонера).
 • У день проведення загальних зборів документи надаються акціонеру (представнику –акціонера) – учаснику загальних зборів, у місці проведення    загальних зборів.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

 1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

 1. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів – власників простих акцій понад 100 осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом.
 2. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів

 1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
 2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

 1. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
 2. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
 3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

 1. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого частиною другою цієї статті;

неповноти даних, передбачених абзацом другим частини другої та частини третьої цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених абзацом другим частини другої цієї статті, та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

 1. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
 2. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Пропозиції щодо проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подаються в письмовій формі на адресу: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, офіс 105.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства.

Товариство зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, які надійшли до Товариства до початку Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довідкову інформацію з організаційних питань проведення  позачергових загальних зборів можна отримати за телефоном (044) 585-94-02.

 

Голова правління

ПрАТ «УАСК»                                                                                                                      О.П. Іщук

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано у Бюлетні “Відомості НКЦПФР” № 99(2852) від 25.05.2018 року.