Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанія”

2. Код за ЄДРПОУ: 22800936

3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ, Ярославська, буд. 58

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-94-02, (044) 585-94-02

5. Електронна поштова адреса: olesia.ishchuk@uaic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 14.02.2019 р. (Протокол №01/2019 від 14.02.2019 р.) було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, граничною сукупною вартістю до 800 000 тис.грн. за наступними характеристиками:

страхування, перестрахування, фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управління ними, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Гранична сукупна вартість правочинів – 800 000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1489,56%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення – 70 000 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення – 0 штук.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління            Іщук О.П.                         14.02.2019