Особлива інформація

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння Iщук Олеся Петрiвна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.06.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04070, м. Київ, Вул. Ярославська, 58
4. Код за ЄДРПОУ
22800936
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 585-94-02 (044) 585-94-02
6. Електронна поштова адреса
uaic@uaic.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.06.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 124(2877) Бюлетень “Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку” 03.07.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://uaic.com.ua/ в мережі Інтернет 03.07.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що розміщуються Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.) Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.) Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
1 26.06.2018 Акція проста 17500 3000.025 25
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 26.06.2018 р. (Протокол №41 вiд 26.06.2018 р.), прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв з 12 000 100 грн. (дванадцять мiльйонiв сто гривень 00 копiйок) до 15 000 125,00 грн. (п`ятнадцять мiльйонiв сто двадцять п’ять гривень 00 копiйок) шляхом додаткового розмiщення простих iменних акцiй Товариства у кiлькостi 17 500 (сiмнадцять тисячi п`ятсот) штук номiнальною вартiстю 171,43 грн. (сто сiмдесят одна гривня 43 копiйки) за одну акцiю, загальною номiнальною вартiстю 3 000 025,00 грн. (три мiйльйони двадцять п’ять гривень 00 копiйок).
Спосiб розмiщення акцiй – приватне.
Цiна розмiщення – 437,48 грн. (чотириста тридцять сiм гривень 48 копiйок), що дорiвнює ринковiй вартостi однiєї простої акцiї Товариства.
Цiна розмiщення акцiй Товариства пiд час першого та другого етапiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй Товариства затверджена 26.06.2018 р. рiшенням Наглядової ради (Протокол №9).
Ринкова вартiсть акцiй Товариства визначена суб’єктом оцiночної дiяльностi ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕКСПЕРТ IН», iдентифiкацiйний код юридичної особи 38940313, станом на 24.05.2018 р. в розмiрi 437,48 грн. (чотириста тридцять сiм гривень 48 копiйок) за одну просту iменну акцiю Товариства.
Ринкова вартiсть акцiй затверджена рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол №8 вiд 31.05.2018 р.) в розмiрi 437,48 грн. (чотириста тридцять сiм гривень 48 копiйок) за одну просту iменну акцiю Товариства.
Розмiщення акцiй може призвести до збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Агрофiрма «Добробут»: кiлькiсть акцiй, яка належить особi до розмiщення – 59 325 шт., що складає 84,75 % вiд статутного капiталу;
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 25%.
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються:
Кожною простою акцiєю товариства її власнику -акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:
– брати участь в управлiннi товариством, в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв;
– брати участь у загальних зборах акцiонерiв безпосередньо або через свого представника;
– обирати та бути обраними до органiв управлiння товариства;
– брати участь у розподiлi прибутку товариства та одержувати його частку (дивiденди), якщо загальнi збори акцiонерiв приймають рiшення про їх виплату.
Виплата дивiдендiв здiйснюється в порядку i способами, передбаченими чинним законодавством України i Статутом товариства;
– отримувати у разi лiквiдацiї товариства частину його майна або вартiсть частини майна товариства;
– отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть товариства в порядку, передбаченому Статутом та внутрiшнiми нормативними документами товариства;
– у разi емiсiї додаткових акцiй шляхом приватного розмiщення користуватись переважним правом на придбання розмiщуваних товариством простих акцiй пропорцiйно частцi належних їм (акцiонерам) простих акцiй в статутному капiталi товариства.
Акцiонери – власники простих акцiй мають переважне право на придбання акцiй в процесi приватного розмiщення акцiй товариства пропорцiйно частцi належних їм простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.
Акцiонери можуть мати також iншi права, передбаченi чинним законодавством України, Статутом товариства, рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата акцiй здiйснюється грошовими коштами в нацiональнiй валютi України.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: на придбання облiгацiй внутрiшньої державної позики.
Умовами розмiщення цiнних паперiв не передбачена конвертацiя.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї вiдсутня.

Протокол