Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне  товариство “Українська аграрно-страхова компанiя”

2. Код за ЄДРПОУ: 22800936

3. Місцезнаходження: 18001 м. Черкаси, вул. Дашковича, буд.20, оф.226

4. Міжміський код, телефон та факс: 0472-56-65-25, 044-585-94-02

5. Електронна поштова адреса: Homchenko@uaic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua/?result=2&lang=ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Наглядовою радою Товариства 02.02.2016 року прийнято рішення обрати з 03.02.2016 року на посаду члена правління Корякіна Івана Михайловича (паспорт серії МЕ № 885955, виданий: 19 липня 2008 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Підстава такого рішення – рішення Наглядової ради від 02.02.2016 року. Строк, на який обрано, – до 11 березня 2016 року. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п’яти років, – заступник фінансового директора, заступник голови правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. В.о. Голови правлiння                                                                           Іщук О.П. 02.02.2016