Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Позачергові загальні збори  Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія» скликаються відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» з власної ініціативи наглядової ради.

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія»(скорочене найменування ПрАТ «УАСК»)   ідентифікаційний код 22800936,  місцезнаходження: Україна,: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58.

Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів:26 червня 2018 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, офіс 105.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах відбудеться 26 червня 2018 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 20 червня 2018 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного;:

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова лічильної комісії Ткаченко Тетяна Миколаївна; член лічильної комісії: Матющенко Любов Іванівна. Повноваження обраної лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів.

2.Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства :

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення з питання № 3 порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції» , з питання №6 «Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків», з питання №7  «Прийняття рішення про приватне розміщення акцій» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

З усіх інших питань рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати о в письмовому вигляді, зазначивши прізвище, ім.`я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

3.Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: внести зміни до статуту Товариства  у зв»язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства та затвердити його в новій  редакції.

4.Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити Голову правління Іщук Олесю Петрівну на підписання нової редакції статуту та вчинення необхідних дій для державної реєстрації статуту.

5.Внесення змін до положень Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган та затвердження цих положень. Уповноваження осіб на підписання положень.

Проект рішення:Внести зміни до положень «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган» та затвердити ці положення . Уповноважити Голову правління на підписання положень .

6.Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 17500 (сімнадцять тисяч п’ятсот) штук існуючої номінальної вартості 171,43 грн. за кожну акцію , загальною номінальною вартістю 3 000 025,00 грн. (три мільйони двадцять п’ять гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків. Оплата здійснюється грошовими коштами.

7.Прийняття рішення про приватне розміщення акцій.

Проект рішення: Прийняти рішення про приватне розміщення акцій та затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).

8.Про затвердження переліку осіб, серед  яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

Проект рішення: затвердити перелік осіб, серед  яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на яких приймається рішення про приватне розміщення (перелік додається).

 1. Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «УАСК», якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом ПрАТ «УАСК»,  якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження)  ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. 

 1. Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «УАСК», якому надаються повноваження щодо:

1) залучення до розміщення андеррайтера;

2)внесення змін до проспекту емісії акцій;

3) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

4) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

5) затвердження результатів приватного розміщення акцій;

6) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

7) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

8) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

9) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Проект рішення: Визначити Наглядову раду ПрАТ «УАСК»  уповноваженим органом,  якому надаються повноваження щодо:

1) залучення до розміщення андеррайтера;

2)внесення змін до проспекту емісії акцій;

3) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

4) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

5) затвердження результатів приватного розміщення акцій;

6) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

7) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

8) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

9) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

 1. Про визначення уповноважених осіб ПрАТ «УАСК», яким надаються повноваження:

1)проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

2) проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

3) проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення: Визначити Голову правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

1)проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

2) проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

3) проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.uaic.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери ПрАТ «УАСК»  можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, офіс 105, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Іщук Олеся Петрівна.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Для ознайомлення із зазначеними документами:

 • Акціонерам-фізичним особам мати при собі паспорт.
 • Представникам акціонерів мати при собі паспорт, документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Якщо представник  акціонера-юридичної особи має право представляти акціонера без довіреності – оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документів про призначення  на посаду особи, яка має повноваження представляти  інтереси акціонера без довіреності.
 • Крім того, для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПрАТ «УАСК»  – виписку про стан рахунку в цінних паперах , складену депозитарною установою станом на  дату звернення акціонера (представника акціонера).
 • У день проведення загальних зборів документи надаються акціонеру (представнику –акціонера) – учаснику загальних зборів, у місці проведення    загальних зборів.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

 1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

 1. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів – власників простих акцій понад 100 осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом.
 2. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів

 1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
 2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

 1. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
 2. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
 3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

 1. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого частиною другою цієї статті;

неповноти даних, передбачених абзацом другим частини другої та частини третьої цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених абзацом другим частини другої цієї статті, та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

 1. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
 2. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Пропозиції щодо проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подаються в письмовій формі на адресу: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, офіс 105.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства.

Товариство зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, які надійшли до Товариства до початку Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довідкову інформацію з організаційних питань проведення  позачергових загальних зборів можна отримати за телефоном (044) 585-94-02.

 

Голова правління

ПрАТ «УАСК»                                                                                                                      О.П. Іщук

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано у Бюлетні “Відомості НКЦПФР” № 99(2852) від 25.05.2018 року.