Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”
  2. Код за ЄДРПОУ: 22800936

  1. Місцезнаходження: 18001 м. Черкаси, вул. Дашковича, 20, оф.226
  2. Міжміський код, телефон та факс: 0472-56-65-25, 044-585-94-02
  3. Електронна поштова адреса: oischuk@uaic.com.ua
  4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua/?lang=ua
  5. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Головою Правління Товариства 12.04.2016 р. було прийнято рішення звільнити з займаної посади головного бухгалтера Хомченко Iрину Петрiвну. Підстава такого рішення – заява Хомченко І.П. про звільнення з займаної посади за згодою сторін. Посадова особа перебувала на посаді головного бухгалтера з 07.10.2008 р. Паспортні дані: паспорт серії НЕ, № 968796, виданий 11.04.2000 р. Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акціями Товариства не володіє.

Головою Правління Товариства 12.04.2016 р. було прийнято рішення призначити на посаду головного бухгалтера ТОВ “Правова бухгалтерська компанія “Преміум-Аутсорсінг” (код ЄДРПОУ 37267389) у зв’язку зі звільненням із займаної посади головного бухгалтера Хоменко І.П. Підстава такого рішення – наказ Голови Правління Товариства від 12.04.2016 р. Строк, на який призначено посадову особу, – безстроково. Акціями Товариства не володіє.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. В.о. Голови правлiння                                                   Іщук О.П.                             12.04.2016