Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (14.03.2017)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Українська аграрно – страхова компанiя”
  2. Код за ЄДРПОУ: 22800936
  3. Місцезнаходження: 18001 м. Черкаси, вул. Дашковича, 20, оф.226
  4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 56-65-25, (044) 585-94-02
  5. Електронна поштова адреса: uaic@uaic.com.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://uaic.com.ua/
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

У зв’язку із закінченням 12.03.2017 р. терміну дії повноважень посадової особи, як В.о. Голови правління, Наглядовою радою Товариства 13.03.2017 р. прийнято рішення обрати з 13.03.2017 р. на посаду Голови правління Іщук Олесю Петрівну. Підстава такого рішення – рішення Наглядової ради Товариства від 13.03.2017 р. (Протокол №18 від 13.03.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано: на 1 (один) рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: в.о. Голови правління, менеджер з продажу, начальник управління з продажів.

У зв’язку із закінченням 12.03.2017 р. терміну дії повноважень посадової особи, як члена правління, Наглядовою радою Товариства 13.03.2017 р. прийнято рішення обрати з 13.03.2017 р. на посаду члена правління Корякіна Івана Михайловича. Підстава такого рішення – рішення Наглядової ради Товариства від 13.03.2017 р. (Протокол №18 від 13.03.2017 р.). Строк, на який обрано: на 1 (один) рік. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: член правління, заступник фінансового директора, заступник голови правління.

У зв’язку із закінченням 12.03.2017 р. терміну дії повноважень посадової особи, як члена правління, Наглядовою радою Товариства 13.03.2017 р. прийнято рішення обрати з 13.03.2017 р. на посаду члена правління Акчуріна Сергія Олександровича. Підстава такого рішення – рішення Наглядової ради Товариства від 13.03.2017 р. (Протокол №18 від 13.03.2017 р.). Строк, на який обрано: на 1 (один) рік. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: член правління, начальник управління розвитку, директор Департаменту страхування корпоративних клієнтів.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Голова Правління Іщук О.П.                                                     13.03.2017